ข้อมูลหมู่บ้านชนเผ่า                         2563-หนังสือข้อมูลภูมิสารสนเทศหมู่บ้านชนเผ่.png                                             2564-หนังสือข้อมูลภูมิสารสนเทศหมู่บ้านชนเผ่.png
หมู่บ้านชนเผ่าม้ง                                                 หมู่บ้านชนเผ่าลีซู