​​

​ข้อมูลการติดต่อ

 

สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์  053-112585

โทรสาร   053-112475

 

 

ผู้อำนายการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด       053-112468​  ต่อ  21000

นายวาทิน  ดำรงเลาหพันธ์                                               

 

ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ (ยอ.)                                      053-112468​  ต่อ  20002

 

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (ทภ.)                                        053-112468​  ต่อ  20021

 

ส่วนพัฒนาวิจัยด้านพืชเสพติด​ (วพ.)                                     053-112468​  ต่อ  20019

 

ส่วนสำรวจพืชเสพติด (สพ.)                                                   053-112468​  ต่อ  20015