ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน


1. กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางและบูรณาการ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณด้าน ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านยาเสพติดให้แก่หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ประสานและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยมาตรการ ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ติดตาม ประเมินผลและเฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคเอกชนและองค์กรประชาชนในการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รับผิดชอบ
6. ประสานและสนับสนุนการตัดฟันทำลายพืชเสพติด ปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติการร่วมในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย