ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

โทร. 074-312088 และ 074-327481

โทรสาร 074-321514 (อก.) , 074-311354 (ปพ.), 074-325019 (ทบ.)

www.oncb.go.th/ONCB_OR9

 

กลุ่มงานอำนวยการ (อก.)                                      โทร. 074-312088 ต่อ 10001 - 1004
ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ (ทบ.)           โทร. 074-321515 ต่อ 411 - 413 
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ (ยอ.)                         โทร. 074-312088 ต่อ 10018 - 10021
ส่วนประสานพื้นที่ (ปพ.)                                        โทร. 074-312088 ต่อ 10010 - 10015 
ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง (วฝ.)                           โทร. 074-312088 ต่อ 10007 - 10009
ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย (บก.)                        ​โร.074-312088 ต่อ 10022 - 10026

 

 

แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร. 1386  สายด่วน ป.ป.ส.