​​ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน


ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน สำนักงาน ปปส.ภาค 7
หน้าที่ของสำนักงานปปส.ภาค 7 มีดังต่อไปนี้

 

  1.  กำหนดยุทศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณด้านยาเสพติดในพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนด
  2.  ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านยาเสพติดให้แก่หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่รับผิดชอบ
  3.  ประสานและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
  4.  ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
  5.  เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
  6.  ประสานและสนับสนุนการตัดฟันทำลายพืชเสพติด ปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติการร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
  7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย​


สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7


​​โครงส้ราง.png
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานประกอบด้วย  5  ส่วน ดังนี้

ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ

      ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                   1)  อำนวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของสำนักงาน เช่น งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ

งานรักษาความปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์

                   2)  ดำเนินการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ รวมทั้งการวิเคราะห์ผล การปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสรุปเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข

                   3)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติด

                   4)  ประสานสนับสนุนจัดทำแผนคำขอตั้งงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

                   5)  วิเคราะห์และกลั่นกรองคำของบประมาณประจำปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

                   6)  ติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการติดตาม ประมวลและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับภาคและระดับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการประเมินผลแผนงาน โครงการที่สำคัญ

                   7)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ การพัฒนาทางวิชาการ การศึกษาวิจัย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยสภาพปัญหายาเสพติด รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเน้นลักษณะโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบาย และเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม และขยายผลให้เกิดการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

                   8)  ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน โดยใช้ระบบการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   9)  ดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด รวมทั้งการผลิตสื่อและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สื่อด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

                   10)  ประสานงานต่างประเทศโดยประสานและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อตกลงระดับทวิภาคี และพหุภาคี ตลอดทั้งการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน

                   11)  อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

                   12)  ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการบริหาร กำกับดูแล และร่วมปฏิบัติงานในโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส.

                   13)  ประสานและอำนวยการศึกษาดูงาน และสนับสนุนวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ

                   14)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


2  ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง

ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1)  ดำเนินการตามวงรอบข่าวกรอง เริ่มจากอำนวยการข่าว โดยรับกำหนดเป็นหัวข้อข่าวสาร โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ นโยบาย สถานการณ์ภายในและต่างประเทศ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

2)  วางแผนรวบรวมข่าวสาร/ข่าวกรอง และวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับหน่วยข่าว ชุดปฏิบัติการข่าว และแหล่งข่าวที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งขึ้น

3)  ดำเนินกรรมวิธีทางการข่าว โดยเฉพาะการตรวจสอบ พิสูจน์ทราบ และประเมินค่าข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรอง จากระบบทะเบียนของหน่วยงานภายใน และภายนอก

4)  สนับสนุนงานสืบสวน ขยายผลข้อมูลข่าวสารที่ได้จากหน่วย/ชุดปฏิบัติการข่าว และแหล่งข่าว เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงการข่าว

5)  กำหนดกรอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยาเสพติดทั้งในด้านการข่าว การเฝ้าระวัง เพื่อบันทึก ประมวลผล ตรวจสอบประเมินค่า รวมทั้งผลิตรายงานข่าวกรองในรูปแผนผังความเชื่อมโยง (Link Diagram) ภาพจำลองสถานการณ์

6)  ประสานและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ การสำรวจ วิจัย และเอกสารวิชาการ เพื่ออ้างอิง สนับสนุนข้อมูลจากการข่าว เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในระดับภาค และพื้นที่

7)  ผลิตรายงานข่าวกรองยาเสพติด รายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดทั้งในระดับพื้นที่ภาค/จังหวัด กลุ่มเครือข่ายและพื้นที่พิเศษ สำหรับสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

8)  เป็นแกนหลักในการจัดระบบข้อมูลยาเสพติดเพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการข้อมูลยาเสพติดของสำนักงาน ปปส.ภาค

9)  สนับสนุนข้อมูลการข่าว สถิติ ข้อมูลการตรวจสอบจากระบบทะเบียนแก่ส่วนต่างๆ ภายในสำนักงาน ป.ป.ส. และโต๊ะข่าว ศพส. จังหวัด

10)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย​

ส่วนประสานพื้นที่

      ส่วนประสานพื้นที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                   1)  พัฒนาและจัดระบบอำนวยการ และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

                   2)  อำนวยการ เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำหนดขึ้น และสำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุน

                   3)  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบอำนวยการและเทคนิควิชาการแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาชน และสถาบันองค์กรทางสังคม รวมทั้งพยายามประสานให้หน่วยงานองค์กรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   4)  สนับสนุนข้อมูลการข่าว สถานการณ์ปัญหายาเสพติด และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ในลักษณะของที่ปรึกษาด้านยาเสพติดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในจังหวัด ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   5)  ติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

                   6)  ปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

            7)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4  ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย

      ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1)  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2)  อำนวยการ สนับสนุนและปฏิบัติการร่วมในการปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่

3)  ประสาน รวบรวม และสนับสนุนข้อมูลการข่าวยาเสพติดเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

4)  กำกับ ติดตาม และปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

5)  ควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยการตามระเบียบสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการยืมเงินล่อซื้อเพื่อการปราบปรามผู้จำหน่ายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๓ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6)  ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย    การป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ

7)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5  ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ

      ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

1)  ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2)  ให้คำปรึกษา แนะนำ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3)  รวบรวม พิจารณากลั่นกรองข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

4)  ดำเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค

5)  ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ

6)  บริหารและจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ขายทอดตลาด และรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน

7)  ดำเนินการบังคับโทษปรับในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

8)  ร่วมสืบสวนทางการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติด

9)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย​