​วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการประสานความร่วมมือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการและยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. อำนวยการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดให้สอดคล้อง 

    กับสภาพปัญหาและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาอย่างบูรณาการ

3. บริหารจัดการทรัพยากร (4 M) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ยกระดับการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม