​          ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประกอบกับกระทรวงยุติธรรม ได้มีคำสั่ง ที่ 470/2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นคณะทำงาน นั้น
          เพื่อให้การจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ส.ขึ้น