แผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาการจ่ายเงินเงิน.pdfแผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาการจ่ายเงิน
  
2/20/2018 10:06 AMAkhom Deepan
การขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด.pdfการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
  
2/20/2018 10:04 AMAkhom Deepan
app_wanla.apkระบบอนุมัติวันลาสำหรับผู้บริหาร สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
  
2/1/2018 2:44 PMAkhom Deepan
EnergizEstablishmentGovernment_Edit3.pdfรวมพลังสถานประกอบการ ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
  
1/20/2017 4:03 PMSuphot Upala
brochures_volunteer_workers.pdfแผ่นพับอาสาสมัครแรงงานร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย ยาเสพติด
  
1/6/2017 10:25 AMAkhom Deepan
handbook_drug_environment.pdfคู่มือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย ยาเสพติด
  
1/6/2017 10:24 AMAkhom Deepan
The_Board_of_Directors_1-2016.pdfสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. ครั้งที่ 1/2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
  
4/5/2016 3:48 PMAkhom Deepan
draft_guidelines_conduct_state_2016.pdfร่างแนวทางการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
  
4/5/2016 3:48 PMAkhom Deepan
GuidelinesImplementPlanForOperations2016.pdfคู่มือแนวทางดำเนินงานขับเคลื่อนแผนประชารัฐ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 ( ชุดปฏิบัติการ )
  
3/27/2016 3:26 PMSuphot Upala
GuideVolunteerForce.pdfคู่มืออาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด
  
3/1/2016 5:29 PMAkhom Deepan
26June2558.pdfแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558
  
6/5/2015 8:31 AMAkhom Deepan
ผังกระบวนการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง.pdfผังกระบวนการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
  
3/30/2015 2:41 PMAkhom Deepan
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdfแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
  
3/30/2015 2:41 PMAkhom Deepan
กระบวนการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdfกระบวนการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
  
3/30/2015 2:41 PMAkhom Deepan