กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการ ป.ป.ส. เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
3) ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน
4) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย