กองกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
2) พัฒนามาตรการทางกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดียาเสพติด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย
3) กำกับ ตรวจสอบ ติดตามสืบสวน การฟ้องคดี และการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
4) ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการกำกับ ควบคุม และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และดำเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานดังกล่าว
5) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
6) ดำเนินการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลคดียาเสพติด รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7) เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมาย เกี่ยวกับยาเสพติดและข้อมูลอื่น และการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของกองให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์สำนักงาน
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงบริหารแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของกอง
(3) กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี คำรับรองการปฏิบัติราชการ  และข้อสั่งการ  รวมถึงการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
(4) อำนวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง เช่น งานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ และงานอำนวยการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงานด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการเผยแพร่กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
(6) บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ รวมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์ แรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองและประสานการดำเนินคดีการขออนุมัติจับกุมหรือแจ้งข้อหาคดีสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
(2) ประสานสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงาน ปปส. ภาค 1-9/กทม. ให้สามารถประสาน กำกับ ติดตามหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ประสาน กำกับ ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินคดียาเสพติดรายสำคัญตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2537
(4) พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด (ยกเว้นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ที่ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
(5) ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
(6) ประสาน ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินคดีกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยกเว้น เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(7) ประสานและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
(8) ศึกษาวิเคราะห์การนำมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติและเสนอแนะยุทธศาสตร์และแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสานการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองที่สำนักงานเป็นคู่ความ
(2) ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา
(3) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดี
(4) ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นทางกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ นิติกรรมสัญญา การบริหารสัญญา และคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
(5) ประสานการคุ้มครองพยานและปฏิบัติตามข้อตกลง
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) พัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด ปรับยกร่างกฎหมาย และประสานกระบวนการนิติบัญญัติในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
(2) ศึกษา วิจัย เปรียบเทียบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ
(3) พัฒนาประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกฎหมายและคดียาเสพติด
(4) ให้คำปรึกษาความเห็นทางกฎหมายและตอบข้อหารือแก่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง
(5) พัฒนาวิชาการและเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและดำเนินการพัฒนาศูนย์กฎหมายยาเสพติด
(6)  ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และคณะอนุกรรมการ ยกร่างกฎหมาย กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4.5 ส่วนอำนวยการ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและนโยบายในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
(3) ให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูล เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ และหน่วยปฏิบัติของคณะอนุกรรรมการ ประสาน กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
(6) ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจ่ายเงินสินบนและ เงินรางวัลคดียาเสพติด และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัล
(8) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินสินบนเงินรางวัลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(9) กำกับ ติดตาม การดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล ของคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัล ภาค 1-9/ศชต.
(10) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินสินบนเงินรางวัล สิทธิประโยชน์และมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย