สำนักการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) จัดทำและบริหารแผนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
3) ประสานความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการให้และรับความช่วยเหลือ
4) วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินสถานการณ์ยาเสพติดระหว่างประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
5) ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในต่างประเทศ
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 ส่วน คือ
1 ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร รายงาน ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อประกอบการให้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
(3) ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งให้ข้อพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(4) จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
(5) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(6) จัดทำแผนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(7) รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด และจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ และจัดการองค์ความรู้ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ และปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ตลอดจนดูแลและนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศที่กองรับผิดชอบทั้งที่เป็นระบบภายในและที่เกี่ยวข้องกับระบบอื่น ๆ
(8) ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สถิติ และนักวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
(9) จัดทำและแปลบทความ คำบรรยาย เอกสารเพื่อเผยแพร่หน่วยงานระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รายงานประจำปีฉบับภาษาอังกฤษ ตลอดจนจัดทำรายงานประเทศ (Country Report) เพื่อใช้ประกอบในการประชุมระหว่างประเทศด้านยาเสพติด รวมทั้งข้อมูลเพื่อการบรรยายสรุปแก่ผู้แทนต่างประเทศและผู้บริหารไว้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ
(10) อำนวยการ สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(11) จัดการสัมมนา ดูงาน ประชุม บรรยายทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวคิดและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ และการดำเนินงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
(12) บริหารและสนับสนุนโครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศกับนานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น การให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ LOA โครงการพัฒนาทางเลือกไทย-เมียนมา โครงการพัฒนาทางเลือกไทย-ลาว เป็นต้น
(13) อำนวยการด้านการบริหาร พัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด การเตรียมบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด การจัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณของกอง รวมทั้งงานเลขานุการคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
(14) อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานของอัครราชฑูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด (อทป.) ประจำประเทศจีน สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา และประสานงานกับ อทป. ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกองที่เกี่ยวข้อง
(15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ส่วนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 มีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศใกล้เคียง (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย กรอบทิศทาง ตลอดจนความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านยาเสพติดเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับท่าทีการดำเนินความร่วมมือด้านยาเสพติดกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี 
(2) ประสาน อำนวยการ และจัดการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านยาเสพติดแก่งานในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศดังกล่าว
(3) จัดทำและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อสนเทศด้านยาเสพติดกับประเทศต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ แสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านยาเสพติดระหว่างประเทศ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการให้และรับความช่วยเหลือ
(4) พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านยาเสพติดระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่บริเวณชายแดน
(5) ประสานและอำนวยการให้การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศระดับทวิภาคีเป็นไปตามพันธกรณีของข้อตกลงความร่วมมือที่มีระหว่างกัน
(6) ประสานและติดตามการดำเนินความร่วมมือด้านยาเสพติด ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(7) จัดทำบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและจัดการประชุมในกรอบทวิภาคีกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศใกล้เคียง
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ส่วนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 มีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือภายใต้กลไกอาเซียนและอาเซียนคู่เจรจาที่ไม่ได้เป็นประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศในภูมิภาคเอเซียอื่น ๆ (ยกเว้น จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย กรอบทิศทาง ตลอดจนความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านยาเสพติด เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับท่าทีการดำเนินความร่วมมือด้านยาเสพติดกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมืออาเซียน
(2) ประสาน อำนวยการ และจัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานด้านยาเสพติดแก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
(3) ดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
(4) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย กรอบทิศทาง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านยาเสพติดในกรอบอาเซียน เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับท่าทีการดำเนินความร่วมมือด้านยาเสพติดกับอาเซียน
(5) ควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่ออาเซียนด้านการควบคุมยาเสพติด
(6) แสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
(7) กำกับ ดูแล การประสานงาน ติดตามการดำเนินโครงการความร่วมมือ/โครงการความช่วยเหลือ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านยาเสพติดและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(8) กำกับ ดูแล และอำนวยการการจัดประชุม/การศึกษาดูงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านยาเสพติด
(9) จัดทำบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและจัดการประชุมในกรอบทวิภาคี กับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และบรูไน
(10) เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนยาเสพติด
(11) อำนวยการและจัดการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านยาเสพติด
(12) เป็นฝ่ายเลขานุการในการอำนวยการการดำเนินงานของ ASEAN – NARCO (ศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอาเซียนและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(13) ดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบกลไกของอาเซียนด้านยาเสพติดและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการดำเนินความร่วมมือในกรอบของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
(14) ประสานการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในอาเซียนร่วมกับกองที่เกี่ยวข้อง
(15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ส่วนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 ขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุม องค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนในต่างประเทศ กลุ่มประเทศในกรอบพหุภาคี และประเทศในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และแอฟริกา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านยาเสพติดในกรอบความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนในต่างประเทศ และประเทศในภูมิภาคยุโรป อเมริกาและแอฟริกา และความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในกรอบพหุภาคี
(2) จัดทำและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและทางเลือกสำหรับผู้บริหารในการดำเนินความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ ในกรอบพหุภาคี
(3) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรปอเมริกาและแอฟริกา
(4) ประสานการปฏิบัติงานโครงการและการอำนวยการโครงการในระดับภูมิภาคและโครงการในกรอบทวิภาคีที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ และโครงการในกรอบพหุภาคีอื่น ๆ เช่น CICA BIMSTEC FEALAC SARC เป็นต้น
(5) ควบคุมและติดตามการดำเนินการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่างประเทศด้านยาเสพติดภายใต้ข้อตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 
(6) กำกับดูแลการประสานงาน/ติดตามการดำเนินโครงการความช่วยเหลือและโครงการความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
(7) อำนวยการประชุมสัมมนาและการจัดการศึกษาดูงานให้เจ้าหน้าที่จากองค์การระหว่างประเทศ การจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศ และประเทศในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา
(8) จัดทำบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและจัดการประชุมในกรอบทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา
(9) เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(10) ให้การสนับสนุนแก่องค์การระหว่างประเทศในลักษณะที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน (in kind) เพื่อให้การดำเนินความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเสริมบทบาทผู้นำของประเทศไทยด้านการควบคุมยาเสพติดในเวทีระหว่างประเทศ
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย