SharePoint

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

​​​​

 

   
ชื่อ-นามสกุล: นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย
ตำแหน่ง: เลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: sirinyas@oncb.go.th

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย
เลขาธิการ ป.ป.ส.

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541           พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2533ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการปฏิบัติงาน

กรกฏาคม 2559
มกราคม 2558
เลขาธิการ (นักบริหาร) สูง สำนัก​งาน ป.ป.ส
รองเลขาธิการ (นักบริหาร) ต้น สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2557ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สูง สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2553ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สูง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 สำนักงาน ป.ป.ส.
ธันวาคม 2551เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการ) ต้น สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงาน ป.ป.ส.
กุมภาพันธ์ 2551เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2546เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 8 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2542เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 7 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
เมษายน 2540เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
เมษายน 2540

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.

ตุลาคม 2531เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 5 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2526เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 4 กองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2525 เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 3 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2524นักพัฒนาชุมชน 3 กรมการพัฒนาชุมชน

 

ประวัติการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

กรกฎาคม 2556อบรบหลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 12” สถาบันพระปกเกล้า
มิถุนายน 2556ศึกษาดูงาน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2555สัมมนา “โครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. : ทิศทาง ป.ป.ส. สู่อนาคต” สำนักงาน ป.ป.ส.
สิงหาคม 2554อบรบหลักสูตร “นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57” ดูงานประเทศเนเธอร์แลนด์ กระทรวงมหาดไทย
พฤษภาคม 2550อบรบหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับการบริหาร” มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
พฤษภาคม 2550อบรบหลักสูตร “หลักการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ตุลาคม 2547อบรบหลักสูตร “Seminar on Control of Drug Offences III” สปป. JICA
พฤษภาคม 2547อบรบหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาครุ่นที่ 1” สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2546อบรบหลักสูตร “Advanced Management Course” ILEA-Roswell
ตุลาคม 2545อบรบหลักสูตร “การอำนวยการร่วมและยุทธวิธีการปราบปรามยาเสพติด” สำนักงาน ป.ป.ส.
สิงหาคม 2545อบรบหลักสูตร “Supervirory Criminal Investigator Course” ILEA
ธันวาคม 2543อบรบหลักสูตร “การให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานรุ่นที่ 14” สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2542อบรบหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ” สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2542อบรบหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ” สำนักนายกรัฐมนตรี
มีนาคม 2542อบรบหลักสูตร “เสริมทักษะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ในเรื่องมาตรการริบทรัพย์สิน” สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2541 อบรบหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 รุ่นที่ 5” สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2540อบรบหลักสูตร “นักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกลางรุ่นที่ 1” สำนักงาน ป.ป.ส.
สิงหาคม 2540อบรบหลักสูตร “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. รุ่นที่ 9” สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษภาคม 2539อบรบหลักสูตร “คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี” ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ)
เมษายน 2534อบรบหลักสูตร “Applied Remote Sensing” สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
กันยายน 2533อบรบหลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษ” กรมวิเทศสหการ
มีนาคม 2533อบรบหลักสูตร “การข่าวบนที่สูง (ต่อเนื่อง)” สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2532อบรบหลักสูตร “การข่าวบนที่สูง” สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2524อบรบหลักสูตร “การพัฒนาชุมชน” กรมการพัฒนาชุมชน
  

​ 

ประวัติการรับเครื่องราชย์

ธันวาคม 2557ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ธันวาคม 2554ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ธันวาคม 2549เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ธันวาคม 2547ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ธันวาคม 2543ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ธันวาคม 2536ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ธันวาคม 2532ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ธันวาคม 2529จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
​​