SharePoint

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.

​​​​​​​​

 

   
ชื่อ-นามสกุล: นายนิยม เติมศรีสุข
ตำแหน่ง: เลขาธิการ ป.ป.ส.​
E-mail: niyomt@oncb.go.th

นายนิยม เติมศรีสุข

​เลขาธิการ ป.ป.ส.​
 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2524           ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.การปกครอง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2543การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม. ไม่ระบุสาขาวิชาเอก)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ประวัติการปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน               เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กรกฎาคม 2561ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2559รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. (นักบริหารต้น)
กรกฎาคม 2559ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผู้อำนวยการสูง)
 สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2556ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส.กทม. (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงาน ปปส.กทม.  สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2553นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักงาน ปปส.กทม.  สำนักงาน ป.ป.ส.
ธันวาคม 2551พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ  สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พฤษภาคม 2550พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  8   สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
เมษายน 2547พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  8  สำนักคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พฤศจิกายน 2545เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  8 สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.  
กันยายน 2542เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 8 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2540เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 7 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2536เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2532เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 5 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
เมษายน 2529เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 4 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2526 เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 3 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

 

ประวัติการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

ธันวาคม 2557                      อบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6” สำนักงานกิจการยุติธรรม
ธันวาคม 2555            อบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 77” สำนักงาน ก.พ.
มิถุนายน 2555            อบรมหลักสูตร “โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”                                            สพบ. สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2555            อบรมหลักสูตร “โครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. : ทิศทาง ป.ป.ส. สู่อนาคต ” สพบ. สำนักงาน ป.ป.ส.
สิงหาคม 2554            อบรมหลักสูตร “ นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
มีนาคม 2553            อบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” สำนักงาน ป.ป.ส.

​ 

ประวัติการรับเครื่องราชย์

ธันวาคม 2557       ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ธันวาคม 2554ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ธันวาคม 2552เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ธันวาคม 2545ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ธันวาคม 2540ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ธันวาคม 2537ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ธันวาคม 2533ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ธันวาคม 2531จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
​​​​