SharePoint

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก. ป.ป.ส.) ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (ศป.มข.) สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) กองกฎหมาย (กกม.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สพบ.) สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ.) สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สำนักการต่างประเทศ (สกต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 (ปปส.ภาค 1) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 (ปปส.ภาค 2) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 (ปปส.ภาค 3) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 (ปปส.ภาค 4) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ปปส.ภาค 5) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 (ปปส.ภาค 6) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 (ปปส.ภาค 7) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 (ปปส.ภาค 8) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 (ปปส.ภาค 9) สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (สตส.) สำนักปราบปรามยาเสพติด (สปป.) สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สพป.) สำนักยุทธศาสตร์ (สยศ.)