SharePoint

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

headjob3.png

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน​
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ 
      ยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
(ง) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสำนักงาน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

33333333333333333333
33333333333333333333
33333333333333333333
33333333333333333333
33333333333333333333
​​​​​​​​​​​​​​​