SharePoint

เอกสาร

เอกสาร

  
  
  
nncmc_4-2558.pdfคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 4/2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558432 KB

 ความหมายของเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด​.pdf

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สงป.302 (ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556).pdf

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สงป.302 (ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557).pdf

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สงป.302 (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ).pdf