SharePoint

แผนงาน ​โครงการและกิจกรรม

​​​​แผนงาน ​โครงการและกิจกรรม

  ​​​แผนงาน​​
แผนปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 สำนักงาน ป.ป.ส.​

แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 - 2564

 แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

​​โครงการ

โครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน"

 โครงการ EFs

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

    

กิจกรรม

​ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวั​นต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 25560​
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559​

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558
 

--------------------------------------------------------------------