SharePoint

แผนงาน ​โครงการและกิจกรรม

​​​​​​​​​​​แผนงาน ​โครงการและกิจกรรม

 

 ​​​​แผนงาน​​
แผนปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 สำนักงาน ป.ป.ส.​

แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 - 2564

 แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

​​โครงการ

 โครงการ EFs

​​ ​

กิจกรรม

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวั​นต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 25​61​

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวั​นต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 25​60​

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559​

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558
 

--------------------------------------------------------------------