แผนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค.pdf
  
แผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนังกาน ป.ป.ส. ดินแดง สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง และสำนักปราบปรามยาเสพติด (บ้านบางรัก).pdf
  
แผนโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ และสนามหญ้าภายในสำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง และ สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง.pdf
  
แผน รปภ.งป.63.pdf
  
แผนจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร2563.pdf
  
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนฯของ สำนักงาน ป.ป.ส.ปีงบประมาณ 2563.pdf
  
ประกาศแผนชุดปฎิบัติการ.pdf
  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเสื้อเกราะ.pdf
  
แผนจัดซื้อโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้เครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่.pdf
  
แผนโครงการประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ ผ่านสื่อสังคม.pdf
  
1 - 10Next