ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬากองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด พ.ศ. 2566​​.pdf
  
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธีสำนักงาน ปปส.pdf
  
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬากองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด พ.ศ. 2566.pdf
  
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ปปส.กทม.pdf
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดยานพาหนะและปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคาร 5 ชั้น) สำนักงาน ปปส. ภาค 9.pdf
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี.pdf
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนแจ้งเบาะแสขจัดภัยยาเสพติด.pdf
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการตรวจพิสูจน์.pdf
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ.pdf
  
1 - 10Next