แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง.pdf
  
แผนการจัดซื้อจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายข่ายไร้สาย (Wireless Lan).pdf
  
แผนการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด (GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf
  
แผนการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบส่วนควบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf
  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบองค์กร.pdf
  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัส.pdf
  
cผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ Application (Firewall Layer ๗).pdf
  
แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด.pdf
  
แผนงานจ้างเหมาคนสวน.pdf
  
แผนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563.pdf
  
1 - 10Next