ประกาศเผยแพร่โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์.pdf
  
แผนการจัดซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
  
ประกาศแผนโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาห้องยาเสพติดนิทรรศน์.pdf
  
ประกาศแผนการเช่าสถานที่จัดงานกองทุนแม่ฯ.pdf
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม TNT Mips  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Geomatica  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Erdas Imagine Professonal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด.pdf
  
แผนจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ firewall layer ๗.pdf
  
แผนบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย63.pdf
  
1 - 10Next