แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด.pdf
  
แผนงานจ้างเหมาคนสวน.pdf
  
แผนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563.pdf
  
แผนจ้างแม่บ้าน.pdf
  
แผนจ้างพิมพ์บันทึกข้อมูล.pdf
  
แผนซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด จำนวน ๒๗ รายการ.pdf
  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ.pdf
  
แผนซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ.pdf
  
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจพิสูจน์.pdf
  
แผนจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ.pdf
  
1 - 10Next