คณะ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ประเทศญี่ปุ่น
          

หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-28 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. และพื้นที่ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงบริหารยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กร เป็นผู้ที่สามารถกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงาน และเกิดการสร้างเครือข่ายประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 40 คนอ่านเพิ่ืมเติม

 

 
   
คณะผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดชลบุรี
          

วันพุธที่ 4 เม.ย. 2561 คณะผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยาย "บทบาท ภารกิจ การดำเนินงานของ GISTDA" โดย ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหภาค (GGP) และเยี่ยมชม ร่วมทำกิจกรรมภายใน SPICE Inspirium 26 โซน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA และในช่วงบ่าย รับฟังบรรยาย "แนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" โดย นาวาเอก สมนึก แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเยี่ยมชมภายในท่าอสกาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อ่านเพิ่ืมเติม

 

เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.)
 
          วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.)" รุ่นที่ 1 และบรรยายในหัวข้อ "นโยบาย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จาก 26 หน่วยงาน จำนวน 41 นาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. และพื้นที่ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ อ่านเพิ่ืมเติม
 
สำนักงาน ป.ป.ส. จัดอบรมนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 1 
           สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ตระหนักถึงรากเหง้าของปัญหาทุกอย่างของมวลมนุษยชาติ ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ล้วนเกิดจากปัญหาของยาเสพติดโดยทั้งสิ้น ดังนั้นในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อรองรับกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 อ่านเพิ่ืมเติม

 

 

 

 

 

 


 
ำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-247-0901-19 โทรสาร 02-246-8526, 02-247-7217
HOME | Contact us: webmaster@oncb.go.th | Website Version 4. ปรับปรุงเมื่อ 12/03/2561
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม © Copyrights 2016 http://www.oncb.go.th