SharePoint

Skip Navigation LinksstatONCBNews2
Statistic of News List

  
  
  
  
  
  
  
  
oncb-testfalsejune10
  
oncb-testtrue125.26.181.82june00
  
เมื่อเรา.มีภาวะตื่น..มีความเห็นว่าเรื่องนาเสพติด.เป็นพิษภัยจริง..falseเบอร์โทร.ด่วนของท่าน..กับไม่ค่อยอยากจะรับสาย.คำพูดของผู้รับสาย ขาดทักษะการพูดที่ดึงดูดความใส่ใจ ผู้โทรไป เหมือน ตกเป็น จำเลยซ๊ะงั้น.!!!แล้วเมื่อไหร่ งานปราบ..จะบังเกิดผล.(ปรับปรุ่ง)ทักษะการพูดด่วน00