​​วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ส.

 

 "เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด"


​*****************************************

 ​

พันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. ดังนี้

 

               1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

               2. บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

               3. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

               4. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด​

*****************************************