​ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน


ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน สำนักงาน ปปส.ภาค 1

  1.  กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณด้านยาเสพติดในพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนด
  2.  ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านยาเสพติดให้แก่หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่รับผิดชอบ
  3.  ประสานและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
  4.  ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
  5.  เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
  6.  ประสานและสนับสนุนการตัดฟันทำลายพืชเสพติด ปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติการร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
  7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย​​

****************************************โครงสร้าง.png


ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานประกอบด้วย  5  ส่วน ดังนี้

  

  1  ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ

                   1)  อำนวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของสำนักงาน 

                   2)  ดำเนินการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ                              รวมทั้งการวิเคราะห์ผล การปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสรุปเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข

                   3)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติด

                   4)  ประสานสนับสนุนจัดทำแผนคำขอตั้งงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

                   5)  วิเคราะห์และกลั่นกรองคำของบประมาณประจำปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

                   6)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับภาคและระดับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่สำคัญ

                   7)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ การพัฒนาทางวิชาการ การศึกษาวิจัย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยสภาพปัญหายาเสพติด

                   8)  ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน 

                   9)  ดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด รวมทั้งการผลิตสื่อและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สื่อ ด้านการป้องกัน
                         และแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

                   10)  อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนใน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

                   11)  ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการบริหาร กำกับดูแล และร่วมปฏิบัติงานในโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส.

                   12)  ประสานและอำนวยการศึกษาดูงาน และสนับสนุนวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ

                   13)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  2  ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง

1)  ดำเนินการตามวงรอบข่าวกรอง โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

2)  วางแผนรวบรวมข่าวสาร/ข่าวกรอง และวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับหน่วยข่าว ชุดปฏิบัติการข่าว และแหล่งข่าวที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งขึ้น

3)  ดำเนินกรรมวิธีทางการข่าว โดยเฉพาะการตรวจสอบ พิสูจน์ทราบ และประเมินค่าข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรอง จากระบบทะเบียนของหน่วยงานภายใน-นอก

4)  สนับสนุนงานสืบสวน ขยายผลข้อมูลข่าวสารที่ได้จากหน่วย/ชุดปฏิบัติการข่าว และแหล่งข่าว เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงการข่าว

5)  กำหนดกรอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยาเสพติดทั้งในด้านการข่าว การเฝ้าระวัง เพื่อบันทึก ประมวลผล ตรวจสอบประเมินค่า รวมทั้งผลิตรายงานข่าวกรอง
     ในรูปแผนผังความเชื่อมโยง (Link Diagram) ภาพจำลองสถานการณ์

6)  ประสานและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ การสำรวจ วิจัย และเอกสารวิชาการ เพื่ออ้างอิง สนับสนุนข้อมูลจากการข่าว เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
     และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในระดับภาค และพื้นที่

7)  ผลิตรายงานข่าวกรองยาเสพติด รายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดทั้งในระดับพื้นที่ภาค/จังหวัด กลุ่มเครือข่ายและพื้นที่พิเศษ สำหรับสนับสนุนหน่วย
     ปฏิบัติในพื้นที่

8)  เป็นแกนหลักในการจัดระบบข้อมูลยาเสพติดเพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการข้อมูลยาเสพติดของสำนักงาน ปปส.ภาค

9)  สนับสนุนข้อมูลการข่าว สถิติ ข้อมูลการตรวจสอบจากระบบทะเบียนแก่ส่วนต่างๆ ภายในสำนักงาน ป.ป.ส. และโต๊ะข่าว ศพส. จังหวัด

10)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย​

  3  ส่วนประสานพื้นที่

                   1)  พัฒนาและจัดระบบอำนวยการ และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

                   2)  อำนวยการ เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำหนดขึ้น และสำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุน

                   3)  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบอำนวยการและเทคนิควิชาการแก่หน่วยงานและ องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 

                   4)  สนับสนุนข้อมูลการข่าว สถานการณ์ปัญหายาเสพติด และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ
                        ในลักษณะของที่ปรึกษาด้านยาเสพติดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารระดับ สูงของหน่วยงานในจังหวัด ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   5)  ติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

                   6)  ปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

                   7)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  4  ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย

                  1)  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับยาเสพติด

                  2)  อำนวยการ สนับสนุนและปฏิบัติการร่วมในการปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่

                  3)  ประสาน รวบรวม และสนับสนุนข้อมูลการข่าวยาเสพติดเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

                  4)  กำกับ ติดตาม และปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

                  5)  ควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยการตามระเบียบสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการยืมเงินล่อซื้อเพื่อการปราบปรามผู้จำหน่ายยาเสพติด พ.ศ. 2543 แก่หน่วยงานที่
                       เกี่ยวข้อง

                  6)  ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและ
                       ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ

                  7)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  5  ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ 
                  1)  ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                  2)  ให้คำปรึกษา แนะนำ พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานตาม พรบ. มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 

                  3)  รวบรวม พิจารณากลั่นกรองข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

                  4)  ดำเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค

                  5)  ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ

                  6)  บริหารและจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ขายทอดตลาด และรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน

                  7)  ดำเนินการบังคับโทษปรับในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

                  8)  ร่วมสืบสวนทางการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติด

                  9)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย​