​​​​ประวัติความเป็นมา

33455448_1655961307786790_4522034348559433728_o.jpg


    ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ป.ป.ส.

                เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2519 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 และมาตรา 11กำหนดให้มี

        สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า "สำนักงาน ป.ป.ส." มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและ

        ปฏิบัติงาน ธุรการอื่น ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แบ่งส่วนราชการ ณ ขณะนั้นเป็น 7กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและวางแผน 

        กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ กองสืบสวนสอบสวนและปราบปราม กองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน กองประสานงานและตรวจสอบ


                สำนักงาน ป.ป.ส. มีชื่อเต็มว่า "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" เป็นหน่วยราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

        จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   พ.ศ. 2519  โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

        หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าหน่วยงาน แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/สำนัก และ 3 กลุ่มขึ้นตรง 


     ประวัติความเป็นมาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1​ 

                

​              เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีสำนักงาน ปปส.ภาค​ 1-9 ​ซึ่งเดิมสำนักงาน ปปส.ภ.1 ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง)
        ซอยวิภาวดีรังสิต 25 กรุงเทพมหานคร 
และมีมติเห็นชอบให้ย้ายสำนักงาน ปปส.ภ.1 มาประจำการในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 

        พ.ศ. 2560 และย้ายมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บนเนื้อที่ 12 ไร่ 60 ตารางวา


​********************************

         

      รายชื่อคณะผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1


                                 นายสงวนศักดิ์  ศรีวัฒนพงศ์                  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1

                                 นายประสาร หยงสตาร์ ​                         รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1

                                 นายชัชวาล  บุญเก็บทอง                      ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่

                                 นายประสาร หยงสตาร์                          ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย

                                 นางวารี  เพียรทรัพย์                             ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ

                                 นายทิพเมษฐ์  สังขวรรณะ                     ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ​

                                 นางสาววิภาดา  ปานออก                      ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง​