​​​​ประวัติความเป็นมา

33455448_1655961307786790_4522034348559433728_o.jpg

   ประวัติความเป็นมาของ สำนักงาน ป.ป.ส. 

                 สำนักงาน ป.ป.ส. มีชื่อเต็มว่า "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  เป็นหน่วยราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวง

    ยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    หรือ
 เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าส่วนราชการ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/สำนัก และ 3 กลุ่มขึ้นตรง รับผิดชอบงานด้านการวางแผน
    จัดยุทธศาสตร์แต่ละมาตรการตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร รวมถึงอำนวยการบริหารจัดการภายใน


     ประวัติความเป็นมาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 

              เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สำนักงาน ป.ป.ส. แบ่งส่วนราชการภายใน กำหนดให้มีสำนักงาน ปปส.ภาค 1 ถึง 9 
     และ กทม. เพื่อรับผิดชอบในการอำนวยการประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ครอบคลุม 76 จังหวัด และ กทม.

             สำนักงาน ปปส.ภาค 1 มีจังหวัดที่รับผิดชอบ อำนวยการประสานการปฏิบัติประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี

     จังหวัดระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง


             เดิมสำนักงาน ปปส.ภ.1 มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) ซอยวิภาวดีรังสิต 25 กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ก่อสร้าง
     อาคารสำนักงานเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเมื่อวันที่ มิถุนายน 2561 ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้งใหม่ เลขที่ 88/9 หมู่ 
     ตำบลคูบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 12ไร่ 60 ตารางวา โทรศัพท์ 02-593-4529-33 โทรสาร 02-593-4510 
     Webpage: oncb.go.th/oncb_or1 
 

    

​********************************

         

      ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1

             คนที่ 1   นายประยงค์   ปรียาจิตต์งาน
            คนที่ 2   นายสุภาพ      สวงโท
            คนที่ 3   นายสมโภชน์   ดาระดาษ  
            คนที่ 4   นายพิสุทธิ์      ภู่เงิน  
            คนที่ 5   นายสุนทร      วินัยบดี  
            คนที่ 6   นายพรพัฒน์    สุวรรณภูมิ  
            คนที่ 7   นายพัฒนพันธุ์  สุขยิ่ง

            คนที่ 8   นายสงวนศักดิ์  ศรีวัฒนพงศ์

    คณะผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ประจำปี 2562

            นายสงวนศักดิ์  ศรีวัฒนพงศ์     ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 

            นายประสาร    หยงสตาร์        รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 
            นายชัชวาล     บุญเก็บทอง      ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่

            นายประสาร    หยงสตาร์        ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย 
            นางวารี          เพียรทรัพย์      ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ
            นางสาววิภาดา  ปานออก        ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง
            นายทิพเมษฐ์    สังขวรรณะ      ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ

 
​********************************