​​​​

  
  
แผนจ้างขออนุญาตให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม ระบบสารสนเทศยาเสพติด-NIS ปี 2564.pdfแผนจ้างขออนุญาตให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม ระบบสารสนเทศยาเสพติด-NIS ปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระท่อม ปี 2564.pdfแผนการจัดซื้อจัดจ้างกระท่อม ปี 2564
แผนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2564.pdfแผนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2564
แผนการจัดจ้างโครงการประกาศเกียรติคุณ ปี 2564.pdfแผนการจัดจ้างโครงการประกาศเกียรติคุณ ปี 2564
แผนโครงการจัดหาเครือข่ายแบบไร้สาย ปี 2564.pdfแผนโครงการจัดหาเครือข่ายแบบไร้สาย ปี 2564
แผนเครื่องโคมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง ปี 2564.pdfแผนเครื่องโคมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง ปี 2564
แผนโครงการเสริมประสิทธิภาพ ระบบสำรองข้อมูล ปี 2564.pdfแผนโครงการเสริมประสิทธิภาพ ระบบสำรองข้อมูล ปี 2564
แผนจ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2564.pdfแผนจ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2564
แผนจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน ปปส Firewall แบบ bidding ปี 2564.pdfแผนจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน ปปส Firewall แบบ bidding ปี 2564
แผนจ้างผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย.pdfแผนจ้างผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
1 - 10Next
​​