​​​​

  
  
แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด.pdfแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด
แผนงานจ้างเหมาคนสวน.pdfแผนงานจ้างเหมาคนสวน
แผนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563.pdfแผนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563
แผนจ้างแม่บ้าน.pdfแผนจ้างแม่บ้าน
แผนจ้างพิมพ์บันทึกข้อมูล.pdfแผนจ้างพิมพ์บันทึกข้อมูล
แผนซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด จำนวน ๒๗ รายการ.pdfแผนซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด จำนวน ๒๗ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ.pdfแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ
แผนซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ.pdfแผนซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจพิสูจน์.pdfแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจพิสูจน์
แผนจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ.pdfแผนจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ
1 - 10Next
​​