​​​​

  
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) ติดตั้ง สำนักงาน ปปส.ฯ.pdfประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) ติดตั้ง สำนักงาน ปปส.ฯ
ประกาศแผนโครงการปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติดฯ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6.pdfประกาศแผนโครงการปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติดฯ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (เงินกองทุน).pdfประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกองทุน)
ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงาน ปปส.ภาค 6.pdfประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงาน ปปส.ภาค 6
ประกาศแผนการจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพพร้อมระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ศทส. ปี 2565.pdfประกาศแผนการจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพพร้อมระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ศทส. ปี 2565
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปี 2565.pdfประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปี 2565
ประกาศแผนซื้อเครื่องวัดคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาอัติโนมัติ ปี 2565.pdfประกาศแผนซื้อเครื่องวัดคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาอัติโนมัติ ปี 2565
ประกาศแผนซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล ปี 2565.pdfประกาศแผนซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล ปี 2565
ประกาศแผนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ปี 2565.pdfประกาศแผนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ปี 2565
ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์แถลงผลการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2564.pdfประกาศแผนการจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์แถลงผลการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2564
1 - 10Next
​​