เป็นองค์กรนำในการพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กา​รป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และอาเซี​ยน เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด