ประวัติความเป็นมา

or9_img.jpg

      สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ได้เริ่มต้นจากการเป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524  สถานที่ตั้งคือ กองบัญชาการตำรวจภูธร 4 ปัจจุบัน คือ ตำรวจภูธรภาค 9 ปัจจุบันได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่เลขที่ 434 ถนนไทรบุรี  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ มีพื้นที่รับผิดชอบ 14 จังหวัดภาคใต้  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 ได้มีการแบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  คือ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 หรือ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9 เป็นหน่วยงาน ระดับสำนักงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม โดยมี บทบาทเป็นหน่วยงานกลาง ในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนและ ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มเยาวชนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประสานการปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด ติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่