​แบบฟอร์ม

  
  
  
ITC036_Aug2558.pdfแบบผู้ขอใช้บริการระบบสารสนเทศภายใน สำนักงาน ป.ป.ส. (ITC036) ฉบับปรับปรุงวันที่ 6 กรกฏาคม 255841 KB
แบบสอบถามความสมัครใจของบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยเพื่อไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ.docxแบบสอบถามความสมัครใจของบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยเพื่อไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ55 KB
เอกสาร.docxชื่อเอกสารสำหรับแสดง21 KB
ระบบซอฟต์แวร์ main page.docx25 KB
Web part สำหรับข่าวภายใน.docx370 KB
oncblaw1.pdfแบบสอบถามความสมัครใจของบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยเพื่อไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ65 KB
doc1.pdfพ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด พ.ศ.253466 KB
ami_2017.docxขั้นตอนการต่ออายุ(License) ทร.14 (ปี2017)700 KB