วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ส.

"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซี่ยนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด"

 " To be a Leading agency in developing and steering the drug control strategies of Thailand and ASEAN
   in order to make Thai S​​ociety safe from drugs ​"

 

พันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ส.สำนักงาน ป.ป.ส. มีพันธกิจดังนี้

(1) กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

(2) บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

(3) อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(4) ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

​​