สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ ในระยะแรก ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานในพื้นที่ภูมิภาค ต่อมาในปี ๒๕๒๒ จึงได้เริ่มมีหน่วยงานภายใน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภูมิภาค โดยได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ เป็นแห่งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามด้วย ศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ในปี ๒๕๒๔ และ ศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ตามลำดับ

                ในปี ๒๕๒๖ ศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคใต้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคใต้ โดยได้ปรากฏชื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรก ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๒๖ มีหัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ (ระดับ ๘)

                ต่อมาปี ๒๕๔๒ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคใต้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ และ ปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน จากผู้อำนวยการศูนย์ (ระดับ ๘) เป็น ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๙)

                จนกระทั่งปี ๒๕๔๘ มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้สามารถประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด โดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการจัดการวางระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดใหัครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น จึงปรับปรุงหน่วยงานประสานงานในพื้นที่ภูมิภาค จากเดิมมีเพียง ๔ พื้นที่ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ เพิ่มเป็น ๙ พื้นที่ คือ ภาค ๑ - ๙ ในการนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ ซึ่งเดิมรับผิดชอบการประสานงานในพื้นที่ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด จึงได้แยกโครงสร้างออกเป็น ๒ กอง คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ๗ จังหวัด ตั้งสำนักงานใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ๗ จังหวัด ตั้งอยู่ที่สำนักงานเดิมที่จังหวัดสงขลา

                สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ (สำนักงาน ปปส. ภาค ๘) เป็นส่วนราชการระดับกอง ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๘ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ๗ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคือ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๘ (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) เมื่อเริ่มก่อตั้ง ได้ใช้อาคารเลขที่ ๑๕๗/๘ ซอยศรีวิชัย ๙ ถนนศรีวิชัย หมู่ที่ ๒ บ้านแหลมทราย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ เป็นที่ตั้งสำนักงาน ต่อมา ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ บนที่ดินของนิคมสร้างตนเอง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ณ เลขที่ ๑๐๒/๒๗ นิคมพัฒนาซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านภูธรอุทิศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายที่ทำการมายังสำนักงานแห่งใหม่ โดยมีพิธีเปิดสำนักงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน

 

รายนามผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๘

 

                                           S__3153931.jpg                                         S__3153932.jpg                                        S__3153933.jpg

                                                   นายสงคราม  ขำต้นวงษ์                                                    นายสุรศักดิ์  กล่ำอินทร์                                                   นายชลัยสิน  โพธิเจริญ

                                     ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ - ๔ กันยายน ๒๕๕๐                         ๕ กันยายน ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔                     ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

   

                                      S__3153934.jpg                                               boss30.jpg                                   BossOr8.jpg

                                        นายวีรวัฒน์  เต็งอำนวย                                        นายพิสุทธิ์  เจริญฤทธิ์                                                      นายพีระ  กาญจนพงศ์

                                     ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐                         ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐                          ๔  ตุลาคม ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน