ปปส.jpg 

 

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ปปส

"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด"

" To be a Leading agency in developing and steering the drug control strategies of Thailand and ASEAN

   in order to make Thai S​​ociety safe from drugs ​"

พันธกิจของสำนักงาน​ ปปส

 1. ​กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 2. บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

 3. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 4. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

  ​​วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ปปส.ภ.๗

       "ควบคุมความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม

โดยมุ่งลดอัตราเสี่ยงต่อยาเสพติดของกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลดผู้เสพรายใหม่ ผู้กระทำผิดรายใหม่"

พันธกิจของสำนักงาน​ ปปส.ภ.๗

 1. อำนวย ประสานงาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 2. บังคับใช้กฎหมาย และปฏิบัติตามระเรียบ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 3. สนับสนุน และบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวยาเสพติดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. บูรณาการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้กลับคืนสู่สังคมและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนสถาบันครอบครัว ชุมชน องค์ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาายาเสพติด
 6. ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 


 
วิสัยทัศน์.jpg