​วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

 

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ปปส.ภ.7

"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด"

" To be a Leading agency in developing and steering the drug control strategies of Thailand and ASEAN
   in order to make Thai S​​ociety safe from drugs ​"

พันธกิจของสำนักงาน​ ปปส.ภ.7

 1. ​กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 2. บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

 3. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 4. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

  ​​

เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.

 1. เป็นหน่วยประสานนโยบายและแผน
 2. เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน
 3. เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร และวิชาการ
 4. เป็นหน่วยปฏิบัติสำหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด งานบริหารโครงการที่มีลักษณะเป็น Pilot Project และงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 6. เป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศและภูมิภาค
 7. เป็นหน่วยงานในการควบคุม ตรวจสอบและกำกับ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 8. เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน กำกับ ดูแล และให้ความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะด้านงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ

 
วิสัยทัศน์.jpg