​​​​​​​​​​ประวัติความเป็นมา​


 

S__15466538.jpg

ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ป.ป.ส.

              เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2519 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 และมาตรา 11กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า"สำนักงาน ป.ป.ส." มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงาน ธุรการอื่น ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แบ่งส่วนราชการ ณ ขณะนั้นเป็น 7กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและวางแผน กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ กองสืบสวนสอบสวนและปราบปราม กองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน กองประสานงานและตรวจสอบ

             สำนักงาน ป.ป.ส. มีชื่อเต็มว่า "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  เป็นหน่วยราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   พ.ศ. 2519  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเลขาธิการ ป.ป.ส.     เป็นหัวหน้าหน่วยงาน แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/สำนัก และ 3 กลุ่มขึ้นตรง โดยมีสำนักงาน ปปส.ภาค จำนวน 9 แห่ง และ ปปส.กทม.

             

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานป้องกันและปราบยาเสพติดภาค 7

เดิมสำนักงาน ปปส.ภ.7 มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) ซอยวิภาดีรังสิต25  กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้งใหม่ เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7


   S__93175829.jpg          รปส3_นฤมล.jpg        รปส2_ศิรินทร์ยา.jpg         ผอ_สุนทร วินัยบดี.jpg        

                                              นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช          นางนฤมล ช่วงรังษี           นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย         นายสุนทร วินัยบดี        

                                                พ.ศ. 2548 - 2549               พ.ศ. 2550 - 2553            พ.ศ. 2553 - 2557             พ.ศ. 2557- 2558        

                                                                


                                                  ผอ_สิทธิศักดิ์.jpg         ผอ_พิสุทธิ์.jpg          รูป ผอ ภ.7_๑๙๐๙๑๒_0001.jpg      img-Y09141341.jpg

                                                 นายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน์      นายพิสุทธิ์ เจริญฤทธิ์            นายธนากร คัยนันท์        นายอำนาจ เหล่ากอที

                                                  พ.ศ. 2558 - 2559              พ.ศ. 2559 - 2560             พ.ศ. 2560 - 2563           พ.ศ. 2563 - 2565

  

   

                                                  รูปผอ.เอ้.jpg

                                                 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร

                                                    พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน