​​​​​​​​​​ประวัติความเป็นมา​


 

S__11116554.jpg


 

 

ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ปปส.ภาค 7

              เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2519 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 และมาตรา 11กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า"สำนักงาน ป.ป.ส." มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงาน ธุรการอื่น ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แบ่งส่วนราชการ ณ ขณะนั้นเป็น 7กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและวางแผน กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ กองสืบสวนสอบสวนและปราบปราม กองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน กองประสานงานและตรวจสอบ
             สำนักงาน ป.ป.ส. มีชื่อเต็มว่า "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  เป็นหน่วยราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   พ.ศ. 2519  โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเลขาธิการ ป.ป.ส.     เป็นหัวหน้าหน่วยงาน แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/สำนัก และ 3 กลุ่มขึ้นตรง โดยมีสำนักงาน ปปส.ภาค จำนวน 9 แห่ง

            

         

​รายชื่อผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7

 

1.นายธนากร คัยนันท์                                           ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7

2.นายไพศาล กันทะเตียน                                     ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7

3.นายวรเชษฐ์ สัจจาลักษณ์                                  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย

4.นางสาวสมศรี วัชรจังกูล                                    ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ​

5.นายนพรัตน์ ไวอัมภา                                         ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่​​

6.นายนิมิตร นันตา                                               ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง

7.นายนิธิพัฒน์  สุวรรณรัตน์                                  รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ​