​​บทบาทภารกิจของสำนักงาน ปปส.ภาค 6

    1) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณด้านยาเสพติดในพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนด 
    2) ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านยาเสพติด ให้แก่หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่รับผิดชอบ
    3) ประสานและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
    4) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

    5) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

    6) ประสานและสนับสนุนการตัดฟันทำลายพืช เสพติด ปฏิบัติภารกิจ และปฏิบัติการร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ   

    7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน ปปส.ภ.6 

( Narcotics Control Office Region )

    1. ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ ( Strategy and Administration Division )

    2. ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง  ( Intelligence  Analysis and Surveillance Division )

    3. ส่วนประสานพื้นที่  ( Areas Coordination Division )

    4. ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฏหมาย  ( Narcotics Law Enforcement Division)

    5. ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ ( Properties Examination and Fine Enforcement Division )