​​ 

ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ปปส.ภาค 6             

               สำนักงาน ป.ป.ส. มีชื่อเต็มว่า "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  เป็นหน่วยราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   พ.ศ. 2519  โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเลขาธิการ ป.ป.ส.     เป็นหัวหน้าหน่วยงาน แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/สำนัก และ 3 กลุ่มขึ้นตรง โดยมีสำนักงาน ปปส.ภาค จำนวน 9 แห่ง

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6

ชื่อ -  นามสกุล​ปี พ.ศ.
1.นายพรเทพ           เอี่ยมประไพ​​1 พฤษภาคม 2548 - 20 ตุลาคม 2551
​2.นายจรรยา            สระมัจฉา​21 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554​
​3.นายไมตรี              วิริยะ​​27 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2556​
​4.นายชลัยสิน          โพธิเจริญ ​​7 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กันยายน 2558
​5.นายสงคราม          ขำต้นวงศ์25 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2558
​6.นายสุชีพ               คชรินทร์​​21 ธันวาคม  2558 - 30 กันยายน 2559​
​7.นายกิตติชัย           เหลืองกำจร4 ตุลาคม  2559 - 30 กันยายน 2560

​8.นายวิชัย               ไชยมงคล​3 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560
9.นายพัฒนพันธุ์       สุขยิ่ง​4 ตุลาคม 2561 - 9 ตุลาคม 2560
​10.นางปรียภรณ์       สีหะกุลัง​​10 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
​11.นายวัฒนา           เกิดผล​8 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน​