SharePoint

Skip Navigation Linkspicture

  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
Folder: สำนักงาน ปปส.ภาค ๕  ร่วมประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน(4.8.2558)สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ ร่วมประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน(4.8.2558)8/13/2015 10:45 AM
Folder: สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่8/14/2015 10:16 AM
Folder: สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558(4.8.2558)สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558(4.8.2558)8/13/2015 10:49 AM
Folder: สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและแกนนำ ศอ.ปส.ย.ระดับชาติ(5-9.8-2558)สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและแกนนำ ศอ.ปส.ย.ระดับชาติ(5-9.8-2558)8/14/2015 10:27 AM
Folder: ลปส. และคณะผู้บริหาร ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.เชียงราย (16.1.58)ลปส. และคณะผู้บริหาร ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.เชียงราย (16.1.58)2/17/2015 11:05 AM
Folder: ลงพื้นที่ติดตามการลาดตระเวนร่วมประเทศลุ่มน้ำโขง  (12.2.58)ลงพื้นที่ติดตามการลาดตระเวนร่วมประเทศลุ่มน้ำโขง (12.2.58)2/17/2015 1:50 PM
Folder: รับมอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (4.2.58)รับมอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (4.2.58)2/17/2015 11:26 AM
Folder: ร่วมตรวจยึดทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 เป้าหมาย (10.2.58)ร่วมตรวจยึดทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 เป้าหมาย (10.2.58)2/17/2015 11:42 AM
Folder: ร่วมกันปฏิบัติการยึดทรัพย์ 5 เป้าหมาย (10.2.58)ร่วมกันปฏิบัติการยึดทรัพย์ 5 เป้าหมาย (10.2.58)2/17/2015 11:39 AM
Folder: ภาพแถลงข่าว INCB 2556ภาพแถลงข่าว INCB 25563/14/2014 7:39 PM
Folder: พิธีรับพระราชทานเงินกองทุนแม่ จังหวัดแพร่ปี 2558(12.8.2558)พิธีรับพระราชทานเงินกองทุนแม่ จังหวัดแพร่ปี 2558(12.8.2558)8/14/2015 10:50 AM
Folder: ผอ.ปปส.ภ.5 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3ผอ.ปปส.ภ.5 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 37/15/2015 3:37 PM
Folder: ป.ป.ส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมาร์ ครั้งทป.ป.ส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมาร์ ครั้งท7/15/2015 3:31 PM
Folder: บรรพชาวัดพระสิงห์ 2 เมษายน 2558บรรพชาวัดพระสิงห์ 2 เมษายน 25584/3/2015 3:04 PM
Folder: นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส แถลงข่าวจับกุมยาบ้า จำนวน 328,000 เม็ด  (6.2.58)นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส แถลงข่าวจับกุมยาบ้า จำนวน 328,000 เม็ด (6.2.58)2/17/2015 11:32 AM
Folder: นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1.2.58)นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1.2.58)2/17/2015 11:18 AM
Folder: นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในการประชุม (2.2.58)นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในการประชุม (2.2.58)2/17/2015 11:22 AM
Folder: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานใน อ.เมืองลำพูน(4.8.2558)ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานใน อ.เมืองลำพูน(4.8.2558)8/13/2015 10:41 AM
Folder: ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (11.2.58)ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (11.2.58)2/17/2015 11:45 AM
Folder: กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2558 จังหวัดน่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2558 จังหวัดน่าน7/10/2015 10:15 AM
Folder: กิจกรรมต้านยาเสพติดกิจกรรมต้านยาเสพติด3/14/2014 7:39 PM
Folder: การประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 10-2558( 5.8. 2558)การประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 10-2558( 5.8. 2558)8/13/2015 10:32 AM
Folder: แถลงข่าวปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพื้นที่จังหวัดเชียงราย (11.2.58)แถลงข่าวปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพื้นที่จังหวัดเชียงราย (11.2.58)2/17/2015 1:42 PM
Folder: แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา (27.1.58)แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา (27.1.58)2/17/2015 11:11 AM
Folder: เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (15.1.58)เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (15.1.58)2/17/2015 10:23 AM
Folder: เข้าร่วมปฏิบัติการปิด ล้อมตรวจค้นกลุ่มผู้ค้า ยาเสพติด (11.2.58)เข้าร่วมปฏิบัติการปิด ล้อมตรวจค้นกลุ่มผู้ค้า ยาเสพติด (11.2.58)2/17/2015 11:48 AM
Folder: 8-1-2559 ปปส.ภ.5 และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยจัดโครงการทวงคืนผืนป่าจากแปลงฝิ่น เพื่อปลูกป่าทดแทน8-1-2559 ปปส.ภ.5 และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยจัดโครงการทวงคืนผืนป่าจากแปลงฝิ่น เพื่อปลูกป่าทดแทน1/15/2016 9:16 AM
Folder: 8-10-2558 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9-25588-10-2558 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9-255810/13/2015 3:17 PM
Folder: 8-10-2558 นายวิชัย ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภาค 5 นมัสการและร่วมเสวนากับท่านพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ8-10-2558 นายวิชัย ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภาค 5 นมัสการและร่วมเสวนากับท่านพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ10/13/2015 3:38 PM
Folder: 7-10-2558 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 กลุ่มภารกิจความมั่นคงและการป้องกันแก้ไข7-10-2558 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 กลุ่มภารกิจความมั่นคงและการป้องกันแก้ไข10/13/2015 3:01 PM
1 - 30Next