​ประวัติความเป็นมา

IMG_20160708_171401.jpg

IMG_8708.JPG 

เจตนารมณ์ของสำนักงาน ป.ป.ส.
      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำรงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ และยึดมั่นในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นมหันตภัยของชาติ ให้ประสบผลสำเร็จและยุติโดยเร็ว ภายใต้การดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง  เพื่อให้ปัญหายาเสพติดถูกขจัดให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย และคืนความสุขให้กับประชาชน ชุมชน และสังคมโดยเร็ว ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
ประวัติความเป็นมาของ สำนักงาน ป.ป.ส. 
      สำนักงาน ป.ป.ส. มีชื่อเต็มว่า "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  เป็นหน่วยราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  หรือ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าส่วนราชการ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/สำนัก และ 3 กลุ่มขึ้นตรง รับผิดชอบงานด้านการวางแผน  จัดยุทธศาสตร์แต่ละมาตรการตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร รวมถึงอำนวยการบริหารจัดการภายใน
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  (ปปส.ภาค 5)  
      ในปี พ.ศ.2522 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามพระราชกฤษฏีการแบ่งส่วนราชการ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2522 โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ เป็นแห่งแรก  ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   มีชื่ออาคารเดิมว่า "อาคารศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ" สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2526 สร้างสำเร็จเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม  2527 โดยใช้เงินงบประมาณร่วมของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ล้านบาท และเปิดใช้อาคาร เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2527
      ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังที่สำคัญอีกครั้งตามพระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2542 โดยยกระดับจากกอง/ศูนย์ขึ้นเป็นสำนัก ส่งผลให้ศูนย์ประสานงานยาเสพติดภาคเหนือ ปรับเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้มีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1-9  จึงใช้ชื่อว่า สำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติดภาค 5 ตั้งแต่นั้นมา 
      ในปี  2556  สำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติดภาค 5 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน 64.9 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ บริเวณถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดใช้อาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  โดยนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ป.ป.ส.)  และนายวิชัย ไชยมงคล  เลขาธิการ ป.ป.ส.  คนปัจจุบัน (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5)  ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่แห่งนี้ด้วย 
      ปัจจุบัน  นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 5 โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565
คณะผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประจำปี 2565
            นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 5
            นายอุดม  นามเมือง    ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
            นายศานิต  อ่อนเปี่ยม    ผู้อำนวยการส่วนกิจการโครงการพิเศษ
            นางสาวสุกันยา  ใหญ่วงค์    ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่
            นายดนุชา ไชยวงค์    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย 
            นายอนุเทพ ธาระณะ    ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน
            นางนภิสร บุณยราศรัย    ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ           
            นางสาวอัญญารัตน์  มาจันทร์    ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง


รายชื่อผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5

 

ชื่อ-สกุลตำแหน่งปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางนวนันท์  เฉลิมสุขหัวหน้าศูนย์ฯ2523-2524
2. นางสาวเบญจา  โสภณพินิจหัวหน้าศูนย์ฯ2524-2527
3. นายบรรพต  เปี่ยมดีผู้อำนวยการศูนย์ฯ2527-2541
4. นายภิญโญ  ทองชัยผู้อำนวยการศูนย์ฯ2542-2543
5. นายทำนุ  สิริสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานฯ2543-2544
6. นายพิทยา  จินาวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานฯ2544-2549
7. นายจรรยา  สระมัจฉาผู้อำนวยการสำนักงานฯ2550-2551
8. นายพรเทพ  เอี่ยมประไพผู้อำนวยการสำนักงานฯ2551-2554
9. นายวิชัย  ไชยมงคลผู้อำนวยการสำนักงานฯ2555-2560
10. นายกิตติชัย  เหลืองกำจรผู้อำนวยการสำนักงานฯ2560
11. นายพรพัฒน์  สุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานฯ1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
12. นายมานิต โกเมศ

13. นายไกรเลิศ ดาวเรือง

14. นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2565

1 ตุลาคม 2565