​ประวัติความเป็นมา

IMG_20160708_171401.jpg 

                     สำนักงาน ป.ป.ส. มีชื่อเต็มว่า "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" เป็นหน่วยราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าหน่วยงาน แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/สำนัก และ 3 กลุ่มขึ้นตรง โดยมีสำนักงาน ปปส.ภาค จำนวน 9 แห่ง และ ปปส.กทม.

ประวัติความเป็นมา  สำนักงาน ปปส.ภาค 5

                     ในปี พ.ศ.2522 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามพระราชกฤษฏีการแบ่งส่วนราชการ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2522 โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ เป็นแห่งแรก  ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   มีชื่ออาคารเดิมว่า "อาคารศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ" สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2526 สร้างสำเร็จเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม  2527 โดยใช้เงินงบประมาณร่วมของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ล้านบาท และเปิดใช้อาคาร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๒๗

                      ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังที่สำคัญอีกครั้งตามพระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2542 โดยยกระดับจากกอง/ศูนย์ขึ้นเป็นสำนัก ส่งผลให้ศูนย์ประสานงานยาเสพติดภาคเหนือ ปรับเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้มีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1-9  จึงใช้ชื่อว่า สำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติดภาค 5 ตั้งแต่นั้นมา

ในปี  2556  สำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติดภาค 5 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน 64.9 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ บริเวณถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดใช้อาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70ปี  โดยนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ป.ป.ส.)  ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่แห่งนี้ด้วย

 

รายชื่อผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5

 

ชื่อ-สกุลตำแหน่งปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางนวนันท์  เฉลิมสุขหัวหน้าศูนย์ฯ2523-2524
2. นางสาวเบญจา  โสภณพินิจหัวหน้าศูนย์ฯ2524-2527
3. นายบรรพต  เปี่ยมดีผู้อำนวยการศูนย์ฯ2527-2541
4. นายภิญโญ  ทองชัยผู้อำนวยการศูนย์ฯ2542-2543
5. นายทำนุ  สิริสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานฯ2543-2544
6. นายพิทยา  จินาวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานฯ2544-2549
7. นายจรรยา  สระมัจฉาผู้อำนวยการสำนักงานฯ2550-2551
8. นายพรเทพ  เอี่ยมประไพผู้อำนวยการสำนักงานฯ2551-2554
9. นายวิชัย  ไชยมงคลผู้อำนวยการสำนักงานฯ2555-2560
10. นายกิตติชัย  เหลืองกำจรผู้อำนวยการสำนักงานฯ2560
11. นายพรพัฒน์  สุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานฯ2560-2562
12. นายมานิต โกเมศ

13. นายไกรเลิศ ดาวเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
2562

2563