​ข้อมูลการติดต่อ

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ปปส.ภ.5) เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(รับผิดชอบพื้นที่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง จ.ลำพูน)

โทรศัพท์ :   053-217259 , 053-217269 , 053-217279

โทรสาร :     053-217239

   ผู้อำนวยการสำนัก : นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ      

   ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

            นายอุดม นามเมือง                          

   ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ (ยอ.)     

            -กลุ่มงานแผนงานและยุทธศาสตร์ (ยอ.01)                    

            -กลุ่มงานวิชาการ (ยอ.02)

            -กลุ่มงานอำนวยการ (ยอ.03)

   ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน (ตส.)

            -กลุ่มงานกลั่นกรองคดีตรวจสอบทรัพย์สิน (ตส.01)

            -กลุ่มงานเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ตส.02)

            -กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สิน (ตส.03)

   ส่วนประสานพื้นที่ (ปพ.)

            -กลุ่มงาน ปพ.01

            -กลุ่มงาน ปพ.02

            -กลุ่มงาน ปพ.03

            -กลุ่มงาน ปพ.04

            -กลุ่มงาน ปพ.05

   ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง (วฝ.)

            -กลุ่มงานข่าว (วฝ.01)

            -กลุ่มงานเฝ้าระวัง (วฝ.02)

   ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย (บก.)

            -กลุ่มงานอำนวยการปราบปราม (บก.01)

            -กลุ่มงานปราบปรามพื้นที่แพร่ระบาด (บก.02)

            -กลุ่มงานสืบสวนขยายผล (บก.03)

   ส่วนกิจการโครงการพิเศษ (กพ.)

            -กลุ่มงานอำนวยการโครงการพิเศษ (กพ.01)

            -กลุ่มงานอำนวยการโครงการพิเศษ (กพ.02)    

   กลุ่มงานบังคับคดีและบริหารงานกองทุน (คบ.) กลุ่มขึ้นตรง ผอ.ปปส.ภ.5