​ข้อมูลการติดต่อ

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ปปส.ภ.5)

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

โทรศัพท์ :   053-217259 , 053-217269 , 053-217279

โทรสาร :     053-217239

   ผู้อำนวยการสำนัก : นายไกรเลิศ ดาวเรือง     

   ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

            นายจเร ผกผ่า                          

   ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ (ยอ.)      

            -กลุ่มงานอำนวยการ                                 

            -กลุ่มงานแผนงานและยุทธศาสตร์                    

            -กลุ่มงานวิชาการ                 

   ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง (วฝ.)         
            -กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว                              
            -กลุ่มงานเฝ้าระวัง                                    

   ส่วนประสานพื้นที่ (ปพ.)                                   

   ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย (บก.)              
            -กลุ่มงานอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย                          
            -กลุ่มงานสืบสวนปราบปรามและสืบสวนทางการเงิน        

   ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ (ทบ.)  
            -กลุ่มงานบังคับโทษปรับ                              
            -กลุ่มงานกลั่นกรอง                                   

            -กลุ่มงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ      

            -กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

   ส่วนกิจการโครงการพิเศษ