วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ส.

" เป็นองค์กรหลักที่คงความเป็นเลิศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด "

Centre of Excellence on Narcotics Control 

 

พันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ส.

       1.กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

       2.บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

       3.อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       4.ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด