​วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ส.

" เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ เพื่อให้สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน "

 

พันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ส.สำนักงาน ป.ป.ส. มีพันธกิจดังนี้

               1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

               2. บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

               3. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

               4. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด