ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ปปส. ภาค 2

  สำนักงานฟ้า.jpg

  

ในปี พ.ศ.2519 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติขึ้นมาฉบับหนึ่ง เรียกว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และกำหนดในมาตรา 11 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่าสำนักงาน ป.ป.ส. มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเอาวันที่ 16 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเกิดสำนักงานฯ

 

ในระยะต่อมาเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงาน ปปส. ภาคขึ้น ในปีพ.ศ.2523 โดยยึดพื้นที่ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่สำนักงาน ปปส. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 4 สำนักงานภาค

 

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งที่ 240/2547 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เรื่องแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 กำหนดให้มีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1-9 ขึ้น เพื่อรองรับการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานในพื้นที่ โดยสำนักงาน ปปส. ภาค 2 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ รวม 8 จังหวัด ได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  และสระแก้ว

 

ในระยะแรกสำนักงาน ปปส. ภาค 2 มีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สำนักงาน ปปส.ภาคกลาง เป็นการชั่วคราว และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการจัดหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อให้การประสานงานกับหน่วยงานในระดับภาคและระดับจังหวัดได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มอบที่ดิน จำนวน 3 ไร่เศษ เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่

 

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และได้รับงบประมาณ เพื่อใช้ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2551 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกรมโยธาธิการ ในการออกแบบตัวอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และรายละเอียดอื่นๆ

 

ในวันที่ 11 กันยายน 2551 เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปส. ภาค 2 กับ บริษัทพิพิธชาญ จำกัด ในวงเงิน 47,900,000 บาท และก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปส. ภาค2 ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงาน ปปส.ภาค 2 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 จึงได้ดำเนินการย้ายสถานที่ทำงานจากอาคาร ปปส. ทุ่งสองห้อง  มาปฏิบัติงานอยู่ ณ อาคารสำนักงาน ปปส. ภาค 2 เลขที่ 222/4 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553 เป็นต้นมา

 

ทำเนียบผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส.ภาค 2

1. นายพงศ์ศักดิ์  พุฒทอง
2547 - 2552
2. นายธงชัย  ไชยพรหม
2553 - 2559
3. นายธีระศักดิ์  พูลคล้าย
2559 - 2560
4. นายเรืองยศ  รัตนอุรดินทร์
2560 - 2561
5. นายถาวร  เนียมนำ
2561 - 2562
6. นางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์
2562 - ปัจจุบัน