​ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

ข้อมูลทั่วไป สำนักงาน ปปส.ภาค 2

พื้นที่รับผิดชอบ ปปส.ภ.๒

 

thaieast.jpg 

ข้อมูลทั่วไป : ปปส.ภ.2 มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแก้ว รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 37,000 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์รวมทั้งสิ้น 4,695,864 คน พื้นที่ประกอบด้วย 67 อำเภอ 522 ตำบล 5,381 หมู่บ้าน 1 เขตปกครองพิเศษ (เมืองพัทยา) 3 เทศบาลนคร 17 เทศบาลเมือง 127 เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 424 แห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน  8 แห่ง สถานประกอบการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม 28 แห่ง โรงงาน 10,351 แห่ง สถานีตำรวจ จำนวน 125 สภ.


 

 

จังหวัดพื้นที่
(ตร.กม.)
  การปกครอง ​ ​ ​ ​ ​สถานประกอบการประชากร
อำเภอตำบลหมู่บ้านเทศบาลปกครองพิเศษอบต.อบจ.นิคมฯโรงงานรวม
จันทบุรี6,338107677015-651-449521,996
ฉะเชิงเทรา5,351119391034-74142,098680,943
ชลบุรี4,611.83119298140156182,7521,362,645
นครนายก2,1224414186-391-322250,800
ระยอง3,55285852516-501112,952650,709
สระแก้ว7,195.1495978014-491-596538,999
ปราจีนบุรี4,762.3676573013-5615808466,494
ตราด2,8197382674-351135223,269
รวม36,751675225,381147142412810,3514,695,864

 

ลักษณะภูมิประเทศ : สภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีป่าเขาสูงทางเหนือด้าน จังหวัดปราจีนบุรีนครนายก จันทบุรี และ ตราด ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำจันทบุรี เป็นต้น ส่วนทางด้านที่ติดต่อกับชายทะเลอ่าวไทย มีลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน และมีเกาะที่สำคัญ ได้แก่เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะกูด เกาะช้าง และ เกาะเสม็ด เป็นต้น

 

ลักษณะภูมิอากาศ : เนื่องจากในภูมิภาคนี้ มีพื้นที่ติดชายทะเลอ่าวไทย ทางตอนใต้และมีภูเขาสูงทางทิศเหนือและด้านตะวันออก ทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแถบนี้ในฤดูร้อน ไม่ร้อนจัด และไม่แห้งแล้งมากนัก มีฝนตกชุกในบริเวณที่เป็นป่าเขาสูง โดยเฉพาะ ทางด้านจังหวัดตราดในฤดูฝนจะมีปริมาณ ฝนตกชุกมาก ระดับอุณหภูมิของภูมิภาคนี้
อยู่ระหว่าง 23.5-33 องศาเซลเซียส

 

สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณี : ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม และกึ่งอุตสาหกรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงไปได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม มีประชาชน หลายเชื้อชาติ เช่น ไทย ลาวพวน จีน และ อิสลาม ดังนั้น ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นจึงเป็นไปตามขนบธรรมเนียมของ แต่ละเชื้อชาติ และศาสนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และประเพณีของแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตาม ประเพณีที่สำคัญของประเทศ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงถือปฏิบัติกันทั่วไป

 

การคมนาคม : มีถนนหลวงและถนนจังหวัดติดต่อเชื่อมโยงถึงกันทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มีเส้นทางรถไฟที่สำคัญ 2 สาย คือ จากหัวลำโพงถึงอรัญประเทศ และจากฉะเชิงเทรา ถึงท่าเรือพาณิชย์สัตหีบการคมนาคมทางเรือไม่นิยม ดังนั้นท่าเรือตามชายฝั่งจึงมี 2 ประเภท คือ ท่าเรือประมง และท่าเรือขนส่งสินค้า โดยเฉพาะท่าเรือประมงจะมีอยู่จำนวนมาก

 

สนามบิน : สนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นสนามบินนานาชาติของไทย ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเดินทางโดยเครื่องบินของภาคตะวันออก สนามบินแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือไทย ซึ่งแต่เดิมสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการทหาร แต่เมื่อสถานการณ์ในช่วงสงครามสงบลง จึงได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นสนามบินเพื่อการพาณิชย์

 

สภาพทางเศรษฐกิจ : ภูมิภาคนี้มีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศอำนวยต่อการประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวมีที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเกษตรทำสวนผลไม้ ไร่ นา เลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำ และยังเหมาะ แก่การประกอบกิจการอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา นอกจากนี้ ตามแนวชายฝั่งทะเลยังมีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

 

ด้านอุตสาหกรรม : มีเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทในพื้นที่ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า อาหาร ฯลฯ โรงงานเหล่านี้ ส่วนมาก จะตั้งอยู่ที่พื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

 

ด้านเกษตรกรรม : การทำนา ทำสวน และทำไร่ ยังคงมีอยู่มากในบริเวณที่ราบลุ่ม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มะม่วง มะพร้าว ยางพารา

 

ด้านการท่องเที่ยว : จากที่มีชายหาดตามแนวชายฝั่งยาวตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ถึงจังหวัดตราด มีชายหาดบางแห่งสวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยว เช่น เกาะช้าง เกาะเสม็ด เกาะล้าน ส่วนทางด้านที่เป็นภูเขาเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ำตกสาริกา และ น้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก น้ำตกพลิ้ว จังหวังจันทบุรี

สไลด์1.JPG

 สไลด์2.JPG