Description
  
  
  
  
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2563-2564ปกรายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2563-2564
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2563-2564
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2563-2564New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2530-2531รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2530-2531
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2530-2531
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2530-2531New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2531-2532รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2531-2532
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2531-2532
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2531-2532New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2532-2533รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2532-2533
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2532-2533
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2532-2533New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2533-2534รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2533-2534
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2533-2534
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2533-2534New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2534-2535รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2534-2535
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2534-2535
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2534-2535New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2535-2536รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2535-2536
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2535-2536
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2535-2536New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2536-2537รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2536-2537
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2536-2537
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2536-2537New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2537-2538รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2537-2538
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2537-2538
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2537-2538New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2539-2540รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2539-2540
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2539-2540
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2539-2540New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2540-2541รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2540-2541
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2540-2541
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2540-2541New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2540-2541-ภาษาอังกฤษรายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2540-2541-ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2540-2541-ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2540-2541-ภาษาอังกฤษNew tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2541-2542รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2541-2542
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2541-2542
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2541-2542New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2542-2543รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2542-2543
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2542-2543
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2542-2543New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2543-2544รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2543-2544
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2543-2544
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2543-2544New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2544-2545รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2544-2545
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2544-2545
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2544-2545New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2545-2546รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2545-2546
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2545-2546
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2545-2546New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2546-2547รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2546-2547
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2546-2547
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2546-2547New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2547-2548รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2547-2548
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2547-2548
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2547-2548New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2548-2549รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2548-2549
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2548-2549
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2548-2549New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2549-2550รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2549-2550
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2549-2550
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2549-2550New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2550-2551รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2550-2551
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2550-2551
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2550-2551New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2552-2553รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2552-2553
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2552-2553
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2552-2553New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2553-2554รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2553-2554
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2553-2554
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2553-2554New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2555-2556รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2555-2556
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2555-2556
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2555-2556New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2557-2558รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2557-2558
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2557-2558
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2557-2558New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2558-2559รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2558-2559
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2558-2559
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2558-2559New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2559-2560รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2559-2560
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2559-2560
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2559-2560New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2561-2562รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2561-2562
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2561-2562
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2561-2562New tab
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2562-2563รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2562-2563
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2562-2563
รายงานผลการสำรวจฝิ่นประจำปี 2562-2563New tab
1 - 30Next