​1.รองเลขาธิการ ป.ป.ส.   ประธาน (ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานของสำนักงานเลขานุการกรม)
2.เลขานุการกรม   รองประธาน
3.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการกองนิติการ คณะทำงาน
4.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน
5.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  คณะทำงาน
6.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด คณะทำงาน
7.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด คณะทำงาน
8. ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักการต่างประเทศ คณะทำงาน
9.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1-9
10.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด คณะทำงาน
11.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด คณะทำงาน
12.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะทำงาน
13.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ คณะทำงาน
14. ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณสำนักยุทธศาสตร์ คณะทำงาน
15. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้แทน คณะทำงาน
16. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในหรือผู้แทน คณะทำงาน      
17. ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม  คณะทำงานและ
18.นางสาวธันยพร วิศิษฏ์สมวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ