​1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของสำนักงาน ป.ป.ส.
2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ส.
3. ศึกษาและจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละมิติของคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
4. ประสานงาน สนับสนุน และกำกับติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประเมินผลการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา   การทุจริตประพฤติมิชอบ