​คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่   311 /2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ส.