SharePoint

visionITC

banner DCIO.png
                สำนักงาน ป.ป.ส.มีระบบข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ 

                มุ่งเน้นการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว ​มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 

                ลดภาระการนำเข้าข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


​​