สำนักปราบปรามยาเสพติด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางและกลยุทธ์ด้านการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
2) อำนวยการ ประสาน สนับสนุน เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
3) เป็นศูนย์กลางการข่าวยาเสพติดของประเทศ และสนับสนุนข่าวสารเพื่อการปราบปรามยาเสพติด
4) ปฏิบัติการข่าวและปฏิบัติทางลับ เพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพื้นที่ที่มีความสำคัญส่งผลต่ออุปทานหรือปริมาณยาเสพติดในประเทศ
5) ประสานการปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
6) พัฒนาวิชาการ เทคนิค และเทคโนโลยีการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 13 ส่วน คือ
1. ส่วนอำนวยการยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์งานด้านการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายพัฒนายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
(2) อำนวยการ บริหารจัดการ ประสาน สนับสนุน ผลักดัน การดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดภายใต้ระบบแผนงาน และงบประมาณ ระบบอำนวยการร่วม องค์กร กลไกต่าง ๆ และการจัดสรรทรัพยากร
(3) เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
(4) บริหารจัดการงานวิชาการด้านการบังคับใช้กฎหมาย และองค์ความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติดเพื่อพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปราบปรามยาเสพติด
(5) อำนวยการเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการของกอง
(6) บริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนการข่าวและฐานข้อมูล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดระบบและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ข้อมูลผลการตรวจสอบจากทุกหน่วยภายในสำนักงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
(2) ดำเนินกรรมวิธีทางการข่าว นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลด้านการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงาน และระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด (NCOC)
(3) ประมวลฐานข่าวข้อมูลและสถิติการจับกุมรายสำคัญ
(4) ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนทุกหน่วยงานภายในสำนักงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำสรุปผลการปราบปรามยาเสพติดทั้งประเทศในเชิงสถิติ เพื่อทราบสถานการณ์และแนวโน้มยาเสพติดในภาพรวม สำหรับใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข่าวกรองและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือการสนับสนุนข้อมูลเฉพาะกรณี
(5) เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบข้อมูล สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อย่างเป็นทางการ
(6) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการข่าวและการปราบปรามยาเสพติดให้มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลการข่าว INFOMA ของสำนัก
(8) กำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูลของสำนักงาน ให้เป็นเอกภาพถูกต้องตามหลักการใช้ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนการฝึกอบรมด้านการข่าว
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนข่าวกรองยุทธการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดทำ เครือข่ายการค้าของประเทศ ทั้งภาพรวม และเฉพาะพื้นที่ โดยจัดระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสารเครือข่ายการค้ายาเสพติดกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
(2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการข่าวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทราบถึงเครือข่ายการค้ายาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด เครือข่ายการค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อทราบความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย นำไปสู่การประมวลภาพโครงสร้างการค้ายาเสพติดทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
(3) กำหนดแนวทางการแสวงหาข่าวสาร เพื่อจัดทำเครือข่ายการค้าที่สมบูรณ์ และกำหนดแนวทางการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งแนวทางในการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด
(4) จัดทำรายงานการจับกุมรายสำคัญ รายงานข่าวกรองเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ เพื่อประสาน สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน และการดำเนินคดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดแผนยุทธการเพื่อปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ และเป็นฝ่ายเสนาธิการหลักสำหรับกลไกการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดของประเทศ เพื่ออำนวยการบริหารจัดการทำลายเครือข่ายการค้าทั้งระบบ
(5) ประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติการด้านการข่าวและการสืบสวนในโครงการนำร่อง เพื่อสรุปบทเรียน ประเมินผล และพัฒนาแนวทาง มาตรการในการปราบปราม
(6) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการร้องเรียนของประชาชน รวมถึงข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งกำหนดแนวทาง กลไกการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาจากเรื่องร้องเรียน บริหารจัดการระบบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การจัดช่องทางการรับข้อร้องเรียน การดำเนินกรรมวิธีข้อมูลข่าวสาร การจัดระบบฐานข้อมูล การติดตาม และการประมวลผล
(7) ติดตามข่าวสารการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ เพี่อใช้เป็นข้อมูลในการประมวล วิเคราะห์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขยายผลสืบสวน
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ส่วนข่าวกรองยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด รูปแบบและวิธีการในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนการกระทำความผิดอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติด ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ด้านการข่าวจากผลตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของยาเสพติด เพื่อวิเคราะห์หรือประเมินแหล่งผลิต กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติดแต่ละประเภทและความเชื่อมโยงของกลุ่มต่าง ๆ
(3) ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข่าวกรองยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(4) จัดทำแผนประทุษกรรมรูปแบบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(5) จัดทำรายงานข่าวกรองสถานการณ์ด้านการควบคุมยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด สถานการณ์ความมั่นคงและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการเฝ้าระวังและการกำหนดยุทธศาสตร์ในการควบคุมยาเสพติด
(6) อำนวยการด้านการข่าวและการสร้างเครือข่ายประชาคมข่าวกรองยาเสพติด
(7) สนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านข่าวกรองยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่วนเทคโนโลยีการสืบสวน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) แสวงหา ศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีการสืบสวน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ
(2) กำหนดแผนการสรรหา พัฒนา และสนับสนุนเทคโนโลยีการสืบสวนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และพัฒนาการของเทคโนโลยี
(3) สนับสนุนเทคโนโลยีการสืบสวนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
(4) บริหารจัดการระบบเครือข่ายทางเทคนิคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วประเทศ
(5) ดำเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยาเสพติดทั้งประเทศ ตามมาตรการ พ.ร.บ. 2519 มาตรา 14 จัตวา
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึกและปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผล เพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และแหล่งผลิตยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง และระหว่างประเทศ
(2) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึกและปฏิบัติการทางลับ เพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ เครือข่ายที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เครือข่ายที่เคลื่อนไหวผ่านช่องทางไปรษณีย์ ระบบขนส่งสินค้าในประเทศ
(3) สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะจากพื้นที่อื่น ๆ เข้ามายังพื้นที่ กทม. ทั้งระบบราง (รถไฟ) และรถขนส่งสาธารณะ
(4) สืบสวน ปราบปรามเครือข่ายการค้า และแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนสำคัญ ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่อง
(5) อำนวยการ ประสาน สนับสนุนการปราบปราม การขยายผล และปฏิบัติการร่วมปิดล้อม ตรวจค้นการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนสำคัญ ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับการสั่งการ การร้องขอตามข้อร้องเรียนของประชาชน หรือในกรณีที่ปัญหาได้สร้างผลกระทบต่อชุมชน
(6) ประสาน สนับสนุน และบูรณาการการข่าว ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดจนโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจด้านการปราบปราม เพื่อผลักดันให้มีการนำกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อเป้าหมายอย่างจริงจัง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
(7) ผลิตข่าวกรองยุทธวิธีเครือข่ายการค้าแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งการนำเข้าและจัดเก็บในฐานข้อมูล
(8) สนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ และการฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนหาข่าวและการปราบปรามยาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(9) นำเข้า ปรับปรุง เพิ่มเติมฐานข้อมูลบุคคล ข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึกและปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผล เพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และแหล่งผลิตยาเสพติด ในพื้นที่ภาคกลาง ปริมณฑล (ปปส.ภ 1,2,7) พื้นที่ต่อเนื่อง และระหว่างประเทศ
(2) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึก ปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผลเพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ เครือข่ายชาวต่างชาติ/ต่างด้าว กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำสำคัญ ๆ เครือข่ายที่เคลื่อนไหวผ่าน
ช่องทางท่าอากาศยานในภูมิภาคที่สำคัญ ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบขนส่งบุคคล สินค้าพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ภาคกลาง ปริมณฑล (ปปส.ภ 1,2,7) พื้นที่ต่อเนื่อง และระหว่างประเทศ
(3) สืบสวน ปราบปรามเครือข่ายการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนสำคัญ ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง ปริมณฑล (ปปส.ภ 1,2,7) พื้นที่ต่อเนื่อง
(4) อำนวยการ ประสาน สนับสนุนการปราบปราม การขยายผล และปฏิบัติการร่วมปิดล้อม ตรวจค้นการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนสำคัญ ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง ปริมณฑล (ปปส.ภ 1,2,7) พื้นที่ต่อเนื่อง ตามที่ได้รับการสั่งการ การร้องขอ ตามข้อร้องเรียนของประชาชน หรือในกรณีที่ปัญหาได้สร้างผลกระทบต่อชุมชน
(5) ประสาน สนับสนุน และบูรณาการการข่าว ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดจนโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจด้านการปราบปราม เพื่อผลักดันให้มีการนำกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อเป้าหมายอย่างจริงจัง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
(6) ผลิตข่าวกรองยุทธวิธีเครือข่ายการค้าแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งการนำเข้าและจัดเก็บในฐานข้อมูล
(7) สนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ และการฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนหาข่าวและการปราบปรามยาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(8) นำเข้า ปรับปรุง เพิ่มเติมฐานข้อมูลบุคคล ข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8. ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 3 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึกและปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผลเพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และแหล่งผลิตยาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปปส.ภ 3,4) พื้นที่ต่อเนื่อง และระหว่างประเทศ
(2) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึก ปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผลเพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ เครือข่ายชาวต่างชาติ/ต่างด้าว กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำสำคัญ ๆ เครือข่ายที่เคลื่อนไหวผ่านช่องทางท่าอากาศยานในภูมิภาคที่สำคัญ ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบขนส่งบุคคล สินค้าพัสดุไปรษณียภัณฑ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ต่อเนื่อง และระหว่างประเทศ
(3) สืบสวน ปราบปรามเครือข่ายการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนสำคัญ ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ต่อเนื่อง
(4) อำนวยการ ประสาน สนับสนุนการปราบปราม การขยายผล และปฏิบัติการร่วมปิดล้อม ตรวจค้นการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนสำคัญ ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่ได้รับการสั่งการ การร้องขอ ตามข้อร้องเรียนของประชาชน หรือในกรณีที่ปัญหาได้สร้างผลกระทบต่อชุมชน
(5) ประสาน สนับสนุน และบูรณาการการข่าว ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ (ปปส.ภ 3,4) และพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดจนโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจด้านการปราบปราม เพื่อผลักดันให้มีการนำกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อเป้าหมายอย่างจริงจัง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
(6) ผลิตข่าวกรองยุทธวิธีเครือข่ายการค้าแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งการนำเข้าและจัดเก็บในฐานข้อมูล
(7) สนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ และการฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนหาข่าวและการปราบปรามยาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(8) นำเข้า ปรับปรุง เพิ่มเติมฐานข้อมูลบุคคล ข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9.ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 4 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึกและปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผลเพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และแหล่งผลิตยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ (ปปส.ภ 5,6) พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ไทย-ลาว และพื้นที่ต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน และระหว่างประเทศ
(2) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึก ปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผลเพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ เครือข่ายชาวต่างชาติ/ต่างด้าว กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำสำคัญๆ เครือข่ายที่เคลื่อนไหวผ่านช่องทางท่าอากาศยานในภูมิภาคที่สำคัญ ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบขนส่งบุคคล สินค้าพัสดุไปรษณียภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ต่อเนื่อง และระหว่างประเทศ
(3) ประสาน สนับสนุน การสืบสวนขยายผล จากการสืบสวนสอบสวนหรือการจับกุมของหน่วยงานอื่น
(4) กำหนดแผนยุทธการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การลดระดับปัญหา
(5) ประสาน สนับสนุน และบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศเพื่อนบ้าน และระหว่างประเทศ ตลอดจนโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจด้านการปราบปราม เพื่อผลักดันให้มีการนำกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อเป้าหมายอย่างจริงจัง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
(6) อำนวยการ ประสาน สนับสนุนการปราบปราม การขยายผล และปฏิบัติการร่วมปิดล้อม ตรวจค้นการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนสำคัญ ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ตามที่ได้รับการสั่งการ การร้องขอ ตามข้อร้องเรียนของประชาชน หรือในกรณีที่ปัญหาได้สร้างผลกระทบต่อชุมชน
(7) ผลิตข่าวกรองยุทธวิธีเครือข่ายการค้าแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งการนำเข้าและจัดเก็บในฐานข้อมูล
(8) สนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ และการฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนหาข่าวและการปราบปรามยาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(9) นำเข้า ปรับปรุง เพิ่มเติมฐานข้อมูลบุคคล ข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

10. ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 5 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึกและปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผลเพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และแหล่งผลิตยาเสพติด ในพื้นที่ภาคใต้ (ปปส.ภ 8,9) และพื้นที่ต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน และระหว่างประเทศ
(2) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึก ปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผลเพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ เครือข่ายชาวต่างชาติ/ต่างด้าว กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำสำคัญ ๆ เครือข่ายที่เคลื่อนไหวผ่านช่องทางท่าอากาศยานในภูมิภาคที่สำคัญ ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบขนส่งบุคคล สินค้าพัสดุไปรษณียภัณฑ์ในพื้นที่ภาคใต้ ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ต่อเนื่อง และระหว่างประเทศ
(3) สืบสวน ปราบปรามเครือข่ายการค้า และแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนสำคัญ ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ต่อเนื่อง
(4) อำนวยการ ประสาน สนับสนุนการปราบปราม การขยายผล และปฏิบัติการร่วมปิดล้อม ตรวจค้นการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนสำคัญ ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ตามที่ได้รับการสั่งการ การร้องขอ ตามข้อร้องเรียนของประชาชน หรือในกรณีที่ปัญหาได้สร้างผลกระทบต่อชุมชน
(5) ประสาน สนับสนุน และบูรณาการการข่าว ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดจนโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจด้านการปราบปราม เพื่อผลักดันให้มีการนำกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อเป้าหมายอย่างจริงจัง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
(6) ผลิตข่าวกรองยุทธวิธีเครือข่ายการค้าแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งการนำเข้าและจัดเก็บในฐานข้อมูล
(7) สนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ และการฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนหาข่าวและการปราบปรามยาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(8) นำเข้า ปรับปรุง เพิ่มเติมฐานข้อมูลบุคคล ข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11. ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 6 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเชิงลึก ปฏิบัติการทางลับ และดำเนินการขยายผลเพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายงานการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ท่าอากาศยานนานาชาติตามภูมิภาคสำคัญ ๆ ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ที่ตั้งในประเทศไทย) ระบบขนส่งรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และพื้นที่ต่อเนื่อง
(2) ปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด และขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องตามคำร้องขอของหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดต่างประเทศ ทั้งที่มีข้อตกลงเป็นทางการกับประเทศไทย และไม่มีข้อตกลงกับประเทศไทย ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจด้านการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction Task Force) และตามกรอบความร่วมมือของอาเซียนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น)
(3) ผลิตข่าวกรองระดับยุทธวิธี และข่าวกรองเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ประสาน สนับสนุน และบูรณาการข่าวการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดจนโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจด้านการปราบปรามเพื่อผลักดันให้มีการนำกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อเป้าหมายอย่างจริงจัง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
(5) ผลิตข่าวกรองยุทธวิธีเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการนำเข้าและจัดเก็บในฐานข้อมูล
(6) สนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ และการฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนหาข่าวและการปราบปรามยาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

12. ส่วนประสานการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์มาตรการ นโยบาย และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของต่างประเทศ และประเทศที่ส่งผลต่อปัญหายาเสพติดในประเทศไทย เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการแก้ไขปัญหาการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
(2) แสวงหาความร่วมมือด้านการข่าวและการปราบปรามยาเสพติดกับต่างประเทศ และประเทศที่ส่งผลต่อปัญหายาเสพติดในประเทศไทย และนำเสนอนโยบาย มาตรการการปฏิบัติ
(3) อำนวยการ ประสาน สนับสนุน และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ ๆ การดำเนินงานของสำนักงานประสานการปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) รวมทั้งกลไกความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
(4) บริหารจัดการ ประสาน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การสืบสวน ปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดประเทศต่าง ๆ ประเทศเพื่อนบ้าน และอัครราชฑูตที่ปรึกษาด้านยาเสพติด
(5) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และเฝ้าระวังการลักลอบใช้สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(6) วิเคราะห์ข่าวสาร จัดทำรายงานสถานการณ์การใช้สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์สำหรับการผลิตยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเฝ้าระวังการใช้สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชนิดใหม่
(7) จัดทำเนื้อหา ข้อพิจารณา สำหรับประชุมเกี่ยวกับสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ทั้งในและระหว่างประเทศ รวมทั้งติดตามผลการประชุม รวมทั้งประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(8) สนับสนุนการดำเนินการของคณะทำงานควบคุมสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด และคณะทำงานควบคุมและปราบปรามสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดของสำนักงาน และคณะทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(9) ประสานการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฺฑ์กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมภายในประเทศ
(10) ประสานการแจ้งล่วงหน้า และตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์กับหน่วยงานภายในประเทศและระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
(11) สนับสนุนการสืบสวนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามการลักลอบค้าสารตั้งต้น สารเคมี และเคมีภัณฑ์
(12) พัฒนาระบบการตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์กับหน่วยงานภายในและระหว่างประเทศ
(13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. ส่วนสืบสวนทางการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สืบเสาะ แสวงหา และวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงทางการเงินและทรัพย์สินของเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการสืบสวนพฤติการณ์เครือข่ายการค้ายาเสพติด
(2) ประมวลข้อมูลจากการตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดของสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด มาขยายผลวิเคราะห์เครือข่ายทางการเงินเพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย เสนอชุดปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การค้ายาเสพติดของผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายต่อไป
(3) ปฏิบัติการสืบสวนทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ถูกร้องเรียนว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(4) ประสาน สนับสนุน ข้อมูลการสืบสวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ ร่วมสืบสวนสอบสวนระหว่างหน่วยงาน
(5) รวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้มาตรการทางทรัพย์สิน และมาตรการสมคบ ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 รวมถึงประมวลรัษฎากร
(6) แสวงหาความร่วมมือ บูรณาการการใช้อำนาจตามกฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน และการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ปปง. ฯลฯ เพื่อร่วมกันสืบสวน วิเคราะห์การเงิน เพื่อการทำลายโครงข่ายทางการเงินของเครือข่ายการค้ารายใหญ่
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย