ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
2) จัดทำและบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
3) เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศรวมทั้งสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ศึกษา พัฒนา ออกแบบและจัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 5 ส่วน คือ

ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(2) จัดทำแผนงาน/โครงการ แผนระยะสั้น ระยะยาว แผนปฏิบัติการ และคำขอตั้งงบประมาณประจำปี และบริหาร เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(3) จัดทำมาตรฐานการพัฒนาและการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน รวมถึงบริหารการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีฯ และติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา การบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
(4) ศึกษา กำหนดมาตรฐานกลางของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
(5) ดำเนินการจัดทำ สำรวจ จัดหาเพิ่มเติม และทดแทนครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทั้งระดับผู้บริหาร ผู้ใช้ และผู้ปฏิบัติงานในกอง
(7) ดำเนินการในเรื่องงานสารบรรณ งานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานของกอง
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ วัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับกอง
(9) จัดทำ ประสาน รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน และของกระทรวงยุติธรรม
(10) เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย และระบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย สามารถให้การบริการได้อย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องตลอดเวลา และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด
(2) ศึกษา แสวงหาวิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันยุคสมัย เพื่อการออกแบบและวางแผนพัฒนาปรับปรุง ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย ให้เป็นระบบที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) จัดให้มี เสนอให้จัดหา หรือพัฒนาเพิ่มเติม ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดและความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด
(4) กำกับ ควบคุม ดูแล และกำหนดหรือชี้นำเรื่องนโยบายรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนและปกป้องรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติด ตลอดจนบุคลากรของสำนักงาน ให้สามารถดำเนินงาน
ได้อย่างปกติต่อเนื่องตลอดเวลา
(5) แนะนำ กำกับการดูแล และร่วมปฏิบัติงานเรื่องการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับหน่วยที่รับผิดชอบร่วม
(6) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัย ระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย พร้อมแก้ไขให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
(7) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และคำชี้แจงเกี่ยวกับ Hardware และ Software ระบบปฏิบัติการโปรแกรม โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และระบบเครือข่ายข้อมูล และวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แก่เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ใช้งาน
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการและระบบความช่วยเหลือ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ แสวงหาทั้ง Hardware และ Software ในการให้บริการ ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Hardware Software การสื่อสารข้อมูลเครือข่ายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ออกแบบติดตั้งระบบบริการความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานเป็นไป อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว รวมถึงปรับปรุง บำรุงรักษา ให้ระบบฯ สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และผู้ให้บริการแก้ไขปัญหา
(3) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นศูนย์กลางการประสานการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสำนักงาน และรวบรวม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาพร้อมนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อจะได้นำไปพัฒนาให้การบริการข้อมูลระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้มีประสิทธิภาพต่อไป
(4) เสนอแนะ ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ทราบและใช้ระบบบริการ ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาให้ผู้ใช้มีความรู้ในการใช้ Hardware ระบบปฏิบัติการโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตั้งและปรับปรุง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware ระบบปฏิบัติการ Software โปรแกรมระบบ โปรแกรมอรรถประโยชน์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้สามารถสนองตอบต่อผู้ใช้ระบบข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(5) ควบคุมดูแลและเฝ้าระวัง (Monitoring) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทึ่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือเกิดปัญหา สามารถรายงานหรือแจ้งผู้ควบคุมดูแลระบบ (Administrator) แก้ปัญหาได้ทันท่วงที และควบคุมดูแลระบบการทำสำเนาข้อมูล หรือสำรองข้อมูล (Backup Data) และดำเนินการบริหารจัดการการจัดเก็บอุปกรณ์สำเนาข้อมูล (Media) ในสถานที่ปลอดภัย หรือศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
(6) ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคหลักและส่วนสำรอง พร้อมควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองให้พร้อมใช้งาน และควบคุมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่และการกระจายโหลดน้ำหนักพร้อมการบริหารจัดการกระจายโหลดระบบไฟฟ้าภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) ศึกษา แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและสามารถรักษา ความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการควบคุมดูแลการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองให้มีมาตรฐานสากล วิเคราะห์และวางแผนการบริหารความเสี่ยงของ
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา หรือ ลดสภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(8) พัฒนากระบวนการควบคุมเพลิงไหม้หรือภัยพิบัติของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน
(2) ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ออกแบบระบบ พัฒนาระบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้สามารถนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
(3) ศึกษา แสวงหาเทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
(4) บริหารจัดการ ติดตาม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
(5) บริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(6) ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(7) ให้คำปรึกษาแนะนำการมีการใช้และการพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสำนักงาน
(8) พัฒนาบุคลากรและให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นวิทยากรแก่ผู้ใช้ระบบงาน
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบสารสนเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระบบศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลข้อสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(2) บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระบบศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลข้อสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อสนเทศ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(3) บริหารจัดการการนำข้อมูลข้อสนเทศเข้าศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร (Portal) เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน รวมถึงการประสานข้อมูลกับประชาชนผ่าน web master
(4) ศึกษา แสวงหาเทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานวิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลข้อสนเทศ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบศูนย์กลางข้อมูล
การเรียนรู้การบริหารจัดการเว็บไซต์ และการดำเนินการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
(5) วางแผน ออกแบบ สร้างฐานข้อมูล ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษา ระบบจัดการฐานข้อมูลพร้อมชุดคำสั่งควบคุมระบบฐานข้อมูล การบูรณาการการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน และระบบรักษาความปลอดภัยการใช้ การเข้าถึง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(6) วางแผน บริหารการจัดทำสำเนาข้อมูล เพื่อนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ในกรณีข้อมูลเกิดขัดข้อง หรือเกิดความเสียหาย/หายนะ พร้อมดำเนินการกู้ระบบฐานข้อมูล (Recovery) เมื่อฐานข้อมูลเกิดความเสียหาย
(7) ประสาน และให้คำปรึกษาแนะนำ การมี การใช้และการพัฒนาระบบสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระบบศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลข้อสนเทศ ระบบสารสนเทศการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและเว็บไซต์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกสำนักงาน หรือร่วมประชุมเป็นคณะประชุมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(8) พัฒนาบุคลากร ให้คำแนะนำ เป็นวิทยากรแก่ผู้ใช้ระบบงาน
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย