สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากร การจัดทำหลักสูตรมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) จัดทำและบริหารแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรหลักด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) ประสาน กำกับ อำนวยการและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
5) พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อนำเสนอนโยบาย ทิศทาง ระบบ กรอบการพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติดของประเทศ
(2) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ นโยบาย ข้อสั่งการของผู้บริหารระดับต่าง ๆ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านยาเสพติด คณะกรรมาธิการฯ เป็นต้น รวมทั้งกรอบ ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้าน ยาเสพติดของประเทศ และศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงาน/งบประมาณการพัฒนาบุคลากรด้าน ยาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในสำนักงาน และหน่วยงานภายนอกในแต่ละปี ให้สอดคล้องรองรับตามยุทธศาสตร์
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ เพื่อกำหนดความรู้ สมรรถนะ ทักษะของบุคลากรของสำนักงาน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน และจัดวางกลไกการบริหารบูรณาการการดำเนินงานและคำของบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงาน ในแต่ละปีให้สอดคล้องรองรับตามยุทธศาสตร์ฯ และวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ
(4) บริหาร กำกับ ติดตาม การดำเนินงานใด ๆ ด้านพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในสำนักงาน และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ ผลักดันหน่วยงานดังกล่าวให้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติดของประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
(5) วิเคราะห์โครงการ/หลักสูตรของหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดส่งข้าราชการของสำนักงาน เข้ารับการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
(6) ดำเนินการจัดหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need-TN) ของบุคลากรของสำนักงานแต่ละปี
(7) ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอแนวทางการจัดการความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน
(8) ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เด่น (Best Practice) ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระหว่างหน่วยงานภายใน-หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ทั้งภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ระหว่างประเทศ และเผยแพร่องค์ความรู้บทเรียนให้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ใช้ประโยชน์
(9) สนับสนุนการปฏิบัติงานหรือให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(10) บริหาร กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่กองรับผิดชอบ ในทุกระดับ
(11) จัดทำข้อมูลและชี้แจงโครงการ/งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาผู้แทนราษฎร
(12) จัดการศึกษาดูงานกรณีมีหน่วยงานภายนอกขอศึกษาดูงานของสำนักงาน
(13) บริหารจัดการเกี่ยวกับงานอำนวยการของกอง เช่น งานด้านสารบรรณ งานธุรการ บริหารงานบุคคล จัดทำคำขอ งบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจำปี ควบคุม ติดตามการใช้งบประมาณ ดูแลและ บำรุงรักษา สถานที่ วัสดุ และครุภัณฑ์ของกอง นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนงานต่าง ๆ ของกอง เช่น อำนวยการจัดประชุม ร่วมบริหารโครงการฝึกอบรม เป็นต้น
(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย  หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของประเทศและสำนักงาน
(2) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของประเทศและสำนักงาน
(3) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หลักสูตร วิธีการ รูปแบบและเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ทั้งระดับประเทศและสำนักงาน
(4) พัฒนา ผลิต และเผยแพร่เอกสารวิชาการ/คู่มือ สื่อ รวมทั้งแบบวัดผลสัมฤทธิ์สำหรับหลักสูตร และเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
(5) จัดทำแผน โครงการ และดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในประเทศ ให้รองรับตามยุทธศาสตร์แต่ละระดับและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ และรองรับความร่วมมือด้านยาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน
(6) กลั่นกรองโครงการ งบประมาณ การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และกรอบนโยบายต่าง ๆ
(7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ วิธีการพัฒนาบุคลากร
(8) ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(9) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ตลอดจนการจัดทำโครงการให้-รับ การสนับสนุนความช่วยเหลือจากต่างประเทศในส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(10) เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือการดำเนินการแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
(11) เป็นหน่วยข้อมูลกลางเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เช่น ระบบข้อมูลวิทยากร ระบบข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ด้านปราบปราม และกฎหมายให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของประเทศและสำนักงาน
(2) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของประเทศและสำนักงาน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หลักสูตร วิธีการ รูปแบบและเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามและกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ทั้งระดับประเทศและของสำนักงาน
(4) พัฒนา ผลิต และเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ/คู่มือ รวมทั้งแบบวัดผลสัมฤทธิ์สำหรับหลักสูตรและเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
(5) จัดทำแผน โครงการ และดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามและกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในประเทศ ให้รองรับตามยุทธศาสตร์แต่ละระดับ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศและรองรับความร่วมมือด้านยาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน
(6) กลั่นกรองโครงการ งบประมาณการพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และกรอบนโยบายต่าง ๆ
(7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการพัฒนาบุคลากร
(8) ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามและกฎหมาย
(9) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามและกฎหมาย ตลอดจนการจัดทำโครงการให้-รับ การสนับสนุนความช่วยเหลือจากต่างประเทศในส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามและกฎหมาย
(10) เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ แนะนำ ส่งเสริม และประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถจัดการฝึกอบรม สัมมนา หรือการดำเนินการแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามและกฎหมาย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
(11) เป็นหน่วยงานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามและกฎหมาย เช่น ระบบข้อมูลวิทยากร ระบบข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติดให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของประเทศและสำนักงาน
(2) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของประเทศและสำนักงาน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หลักสูตร วิธีการ รูปแบบเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติด เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ทั้งระดับประเทศและของสำนักงาน
(4) พัฒนา ผลิต และเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ/คู่มือ รวมทั้งแบบวัดผลสัมฤทธิ์สำหรับหลักสูตรและเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
(5) จัดทำแผน โครงการ และดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติด ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในประเทศ ให้รองรับตามยุทธศาสตร์แต่ละระดับ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ และรองรับความร่วมมือด้านยาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน
(6) กลั่นกรองโครงการ งบประมาณ การพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของประเทศ และกรอบนโยบายต่าง ๆ
(7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร
(8) ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติด
(9) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติด ตลอดจนการจัดทำโครงการให้-รับ การสนับสนุนความช่วยเหลือจากต่างประเทศในส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติด
(10) เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ แนะนำ ส่งเสริม และประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถจัดการฝึกอบรม สัมมนา หรือการดำเนินการแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
(11) เป็นหน่วยงานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านป้องกัน ยาเสพติด เช่น ระบบข้อมูลวิทยากร ระบบข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย