สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อนี้ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
3) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
4) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสำนักงาน
6) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 10 ส่วน คือ
ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) อำนวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสำนักงาน
(2) กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีของกอง
(4) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกอง
(5) กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกอง
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ของกอง
(8) ดำเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บริหารในภารกิจพิเศษหรือเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน และดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน
(2) ประสาน เร่งรัด กำกับ และติดตาม การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.
(5) ประสาน เร่งรัด กำกับ ติดตามและรายงานผลตามแผนการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน
(7) ดำเนินการงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) วางแผน กำกับ ติดตาม เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสำนักงาน
(2) กำหนดแนวทางและดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของสำนักงาน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง และเงินสินบนเงินรางวัล คดียาเสพติด
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการของสำนักงาน
(6) ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชีเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(7) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานทางบัญชี ของสำนักงาน และของสถาบันการเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(8) ควบคุม การดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
(9) ควบคุม จัดระบบ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ทางการเงินทุกประเภท
(10) ให้คำปรึกษา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงบประมาณและตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสำนักงาน
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของรายจ่ายประจำ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(4) การตัดโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน รวมถึงดำเนินการตรวจสอบการกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(6) ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากคลัง เงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ
(7) จัดทำทะเบียนหลักฐาน ควบคุมการเบิกเงินจากคลังเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ
(8) จัดวางระบบงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงินการคลัง
(9) ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินของสำนักงาน
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) วางแผนและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) วางแผนกำลังคนและแผนทดแทนตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรอบอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง/อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ
(4) การจัดทำและปรับปรุงบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ การลาศึกษา ฝึกอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ โอน ย้าย ลาออก และการพ้นจากหน้าที่ราชการ
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคลดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การบริหารค่าตอบแทนและการเลื่อนเงินเดือนประจำปี
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
(8) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน
(9) ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารระดับสูง
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน การจัดหา จัดซื้อ  จัดจ้างพัสดุ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงาน
(2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวมทั้งการบริหารสัญญา
(3) วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(4) ติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีพร้อมงบลงทุนและเงินโอนเปลี่ยนแปลง
(5) บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงาน
(6) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล จัดทำทะเบียนบำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปีพร้อมจัดทำรายงาน
(8) ศึกษา พัฒนา การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนงานพัสดุอย่างครบวงจร
(9) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) วางแผนการใช้อาคารสถานที่ ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของสำนักงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
(2) วางแผนการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสำนักงาน
(3) กำกับการขอใช้และส่งคืนที่ราชพัสดุ และการจัดทำรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงาน
(4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยบุคคล อาคารสถานที่ของสำนักงาน
(5) วางแผนการใช้ระบบสาธารณูปโภคของสำนักงาน
(6) วางแผน กำกับ ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ของสำนักงาน
(7) กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และงานปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงาน ตลอดจนบริหารสัญญา
(8) กำกับ ดูแล งานจ้างบริการและงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนบริหารสัญญาของสำนักงาน
(9) วางแผน วิเคราะห์การใช้รถยนต์ราชการของสำนักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(10) ควบคุม ดูแลการใช้รถยนต์ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(11) วางแผนการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของสำนักงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำความผิดวินัยและละเมิด
(2) ดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(4) ตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรอง สำนวนการดำเนินการทางวินัย และ การดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการติดตามและประเมินผล
(5) ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นทางกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งมอบหมาย/มอบอำนาจ การบริหารราชการของผู้บริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางปกครองของสำนักงาน
(7) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย และการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(8) วางระบบ กำหนดแนวทาง และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา กำหนดแนวทาง และจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการและผลการดำเนินงานของสำนักงาน
(2) ศึกษาและวางระบบรณรงค์ตามนโยบาย มาตรการ และผลการดำเนินงาน
(3) ดำเนินการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อทุกแขนง
(4) ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(5) ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวต่าง ๆ กรณีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารระดับสูง
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะทำงานโฆษก สำนักงาน ป.ป.ส.
(7) ส่งเสริม สร้างความเข้าใจด้านนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(8) ดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
(9) ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านยาเสพติดในวงกว้างและการจัดกิจกรรมรณรงค์เฉพาะกิจ
(10) ประสาน ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์และรายงานผล
(11) ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
(12) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในสำนักงานทุกช่องทาง
(13) ดำเนินการเกี่ยวกับงานศิลป์ ออกแบบสื่อรณรงค์ และสนับสนุนงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอำนวยการผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา และสรุปเรื่องก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน
(3) ประสาน ติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง
(4) อำนวยการและเสนอแนวทางการบริหารงานของสำนักงาน
(5) ดำเนินการประสานงาน บุคคล หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย