SharePoint

ข้อมูลบริการ

p1-service
 

            บนเส้นทางการต่อต้านยาเสพติด นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อปี 2519 จวบจนปัจุบัน ภารกิจหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. คือ ภาพของการปราบปราม ริบทรัพย์ บำบัดรักษา กำหนดแนวนโยบาย นำเสนอมาตรการทางกฎหมาย และจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แต่แท้ที่จริงสำนักงาน ป.ป.ส. ยังมีบทบาทหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งถือเป็นภารกิจหลัก คือ "การบริการ" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

 

สำนักงาน ป.ป.ส. ให้บริการอะไรบ้าง และจะสามารถใช้บริการนั้นๆ ได้อย่างไร ตรงนี้มีคำตอบ