SharePoint

นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส./ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

​​​​​​​​

 

   
ชื่อ-นามสกุล:นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: pipopc@oncb.go.th

นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
ผูู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง​ ​​(CIO)

 ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2535 DESS.In Teledetection (Remote Sensing)

มหาวิทยาลัยปารีสที่ 6 ประเทศฝรั่งเศษ

 

ประวัติการปฏิบัติงาน

กันยายน 2559รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
กรกฏคม 2554 - ธันวาคม 2558นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้อำนวยการสูง) สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  สำนักงาน ป.ป.ส.
ธันวาคม 2551นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้อำนวยการต้น) สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษภาคม 2548เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8  สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษจิกายน 2542เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษจิกายน 2542เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 8  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2542เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 7  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2542เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2540เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2540เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2536เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2528เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2524เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษภาคม 2522เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กองประสานงานและตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.ส.

 

ประวัติการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

พฤศจิกายน 2558อบรบหลักสูตร “เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ส.”  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
กันยายน 2558อบรบหลักสูตร “โครงการสัมมนาทิศทาง ป.ป.ส. ในอนาคต” สพบ. สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2555อบรบหลักสูตร “ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” สพบ. สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2555อบรบหลักสูตร “ โครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. : ทิศทาง ป.ป.ส. สู่อนาคต” สพบ. สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2554บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ สำนักงาน ป.ป.ส.  สพบ. สำนักงาน ป.ป.ส.
ธันวาคม 2550อบรบหลักสูตร “ นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52”  กระทรวงมหาดไทย
เมษายน 2549อบรบหลักสูตร “ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร รุ่นที่ 2”  สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
มิถุนายน 2548ร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารระดับกลาง  สำนักงาน ก.พ.ร.
มิถุนายน 2548บรรยายพิเศษเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารองค์ความรู้   สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษภาคม 2547อบรบหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค รุ่นที่ 1”  สพบ. สำนักงาน ป.ป.ส.
กรกฏาคม 2544ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกพืชเสพติด  ประเทศสหรัฐอเมริกา
มิถุนายน 2544ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด  ประเทศสหรัฐอเมริกา
มิถุนายน 2544ศึกษาดูงานด้านการปราบปราม การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประเทศสหรัฐอเมริกา
ธันวาคม 2543อบรบหลักสูตร “การให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน”   สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2543อบรบหลักสูตร “การเขียน Terms of Reference (TOR) สำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์”  ศทส. สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2543อบรบหลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศ รุ่น 1”  ศทส. สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2542อบรบหลักสูตร “นักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกลาง รุ่น 2”  สพบ. สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2541อบรบหลักสูตร “Proict Design and Management” UNDCP
พฤษภาคม 2539อบรบหลักสูตร “ การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี” ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ภาคเหนือ
เมษายน 2539อบรบหลักสูตร “SPOT IMAGE  และนำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ภาพดาวเทียม SPOT ต่อที่ประชุมครบรอบ 10 ปีของดาวเทียม S” SPOT IMAGE
พฤษภาคม 2538อบรบหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ
เมษายน 2538อบรบหลักสูตร “SPOT AND GIS.”  SPOT image Asia
ธันวาคม 2537อบรบหลักสูตร “The use of Mapping From space and of Geogaaphic Information in the Development Projects of Vietnam”   รัฐบาลสาธารณรัฐเวียตนาม ร่วมกับบริษัท Scot Conseit
มีนาคม 2537อบรบหลักสูตร “บริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รุ่น 1”  สพบ. สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2536อบรบหลักสูตร “The 14 th Asian conference on Remote Sensing” ACRS และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ
กรกฏคม 2536อบรบหลักสูตร “National Seminar of Decision Makes on Potential Applications of ERS - 1 on Thailand” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ
มิถุนายน 2536อบรบหลักสูตร “Workshop on Remote Sensing Applications” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ
ตุลาคม 2534อบรบหลักสูตร “Diplome D'Etudes Superieures Specialisees de Teledetection (CETEL)” Universite PIERRE et MARIECURIE(paris 6)
กรกฏคม 2534 อบรบหลักสูตร “Diplome D'Etudes Superieures Specialisees de Teledetection (CETEL)” University Pierre et Marie Curie
ตุลาคม 2532อบรบหลักสูตร “ Expert Group Meeting on the Detection of Illicit Narcotic Group Cultivation by Satellite” UNDCP
กันยายน 2530อบรบหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ
 อบรบหลักสูตร “การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบภูมิสารสนเทศฯ”  รัฐบาลฝรั่งเศส
 อบรบหลักสูตร “การบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับนักบริหารระดับต้น”  สำนักงาน ป.ป.ส.
 อบรบหลักสูตร “การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี” ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ)
 อบรบหลักสูตร “เจ้าหน้าที่จัดทำแผนและโครงการปลูกพืชทดแทน” สำนักงาน ป.ป.ส.
 อบรบหลักสูตร “การควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด” สำนักงาน ป.ป.ส.
 อบรบหลักสูตร “Remote Sensing Training on Enversnment Resources Development and Management” ทุน CDG เยอรมัน
 อบรบหลักสูตร “การผลิตสื่อ” คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
 อบรบหลักสูตร “การใช้ข้อมูลจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาเกี่ยวกับชาวเขา”  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  

​ 

ประวัติการรับเครื่องราชย์

ธันวาคม 2557ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ธันวาคม 2554ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ธันวาคม 2547เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ธันวาคม 2545ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ธันวาคม 2541ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ธันวาคม 2534ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ธันวาคม 2529ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ธันวาคม 2527จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
​​​​